Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > O škole > Školní poradenské centrum

Školní poradenské centrum při VOŠ a SZeŠ Benešov

 Školní poradenské centrum 2020/2021

Kontakty a konzultační hodiny

Telefon: 702 263 369

Výchovný poradce pro SŠ, kariérové poradenství: Mgr. Šárka Burianová

(zástupující vedoucí ŠPC, speciální pedagog)

Email: s.burianova@zemsbn.cz

Konzultační hodiny: po, út, čt 13:20-14:05, další dle dohody

Pracovna: areál školy – hala BIOS (ŠPC – Školní poradenské centrum) 

Školní psycholog: Mgr. Jana Stavová

Email: j.stavova@zemsbn.cz

Konzultační hodiny: každé úterý – 8,00-10,00 hod. nebo kdykoliv po dohodě 

Pracovna: areál školy – hala BIOS (ŠPC – Školní poradenské centrum) 

Speciální pedagog, vedoucí ŠPC: Mgr. Olga Malinovská Ph.D.

  • momentálně na mateřské dovolené 

Email: o.malinovska@zemsbn.cz

Konzultační hodiny: pondělí 13:00 – 15:30, dále kdykoliv po dohodě kromě středy

Pracovna: areál školy – hala BIOS (ŠPC – Školní poradenské centrum) 

 

Výchovný poradce pro učební obory (v zácviku): Ing. Pavel Říčan 

Email: p.rican@zemsbn.cz

Konzultační hodiny: po vzájemné dohodě 

Pracovna: kabinet rostlinné výroby

Metodik prevence pro SŠ: Mgr. Radka Šedivá 

Email: r.sediva@zemsbn.cz

Konzultační hodiny: út 14:00-15:00 a čt 12:30-13:30

Pracovna: kabinet CHEMIE 

Metodik prevence pro učební obory: Mgr. Helena Otradovcová 

Email: m.otradovcova@zemsbn.cz

Konzultační hodiny: Úterý (lichý týden) - 10,30 - 11,30 hod | Pátek (sudý týden) - 11,00 - 12,00 hod.

Pracovna: kabinet CHEMIE

Centrum pro nadané žáky - koordinátorka RNDr. Hana Pallová

Email: h.pallova@zemsbn.cz

Konzultační hodiny: po vzájemné dohodě

Pracovna: kabinet BIOLOGIE - nová budova

 

Telefon do školy: +420  317 723 571 (ústředna)

 

Poslání školního centra 

Základním posláním školního centra je realizace školního pedagogicko-psychologického poradenství. Programovým cílem tohoto poradenství je vytvářet takové podmínky pro studium všech žáků a studentů tak, aby mohli dosahovat optimálních studijních úspěchů, a napomáhat jejich osobnostnímu a profesnímu růstu. V tomto ohledu jsou tedy stěžejními záměry školního centra:

1) vytvoření podmínek pro širokou prevenci školní neúspěšnosti a péče o žáky neprospívající, u kterých se bude snažit vytvářet ve spolupráci s pedagogickými pracovníky školy předpoklady pro zlepšení, poskytování individuální podpory žákům v osobnostních problémech, při studijních obtížích, dále poskytování kariérového poradenství a konzultací při výběru možností dalšího studia nebo profesní orientace

2) poskytování odborné metodické podpory při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a spolupodílení se na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a plánů podpůrných opatření, seznamování pedagogického sboru s nejnovějšími psychologickými a speciálně pedagogickými poznatky a dovednostmi a jejich aplikace do praxe

3) vytváření podmínek pro dobrou adaptaci žáků prvních ročníků, podpora příznivého sociálního klimatu školy a spolupráce všech pracovníků školy při prevenci sociálně patologických jevů

4) spolupráce se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základu primární prevence, která bude napomáhat žákům a studentům vyvarovat se rizikovému chování, rozpoznat ho a i na něj poukázat a případně ho řešit či vyhledat odbornou pomoc

5) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními jako PPP Benešov, případně zdravotními a dalšími zařízeními – K- centrem, SZÚ Hradec Králové, Kalogathie s.r.o., Magdaléna o.p.s., a případně s Policií ČR, odborem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)

6) spolupráce se zákonnými zástupci žáků a studentů, poradenská činnost a konzultace při řešení výchovných a studijních problémů a další profesní orientace.

Přiložené soubory

Hodnocení činnosti SPP centra.pdf