Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > O škole > Historie

Historie vzniku a vývoje zemědělské školy

Obecně o situaci v zemědělství na konci 19. století a na začátku  20. století

Zemědělství ČR prošlo ve své historii, zejména od vzniku Československa v roce 1918, složitým vývojem. Přirozený vývoj zemědělství v českých zemích, jehož kořeny sahají hluboko do historie, dosáhl svého vrcholu v období první Československé republiky (1918 až 1938). Tehdejší zemědělství bylo založeno na selském stavu a zahrnovalo široké spektrum soukromovlastnických vztahů s vybudovanou infrastrukturou, zejména ve formě samosprávných hospodářských družstev. Byl dosažen vysoký stupeň integrace zemědělské prvovýroby se zpracovatelskými činnostmi.

Základní význam zemědělství byl dán především nezastupitelností a nenahraditelností potravin a plošným charakterem zemědělské výroby, vzhledem k níž ovlivňoval životní prostředí a vzhled krajiny na významné části plochy Země i jednotlivých států. Při posuzování úlohy agrárního sektoru je dále nutno zdůraznit význam produkční funkce zemědělství a rostoucí význam funkcí mimoprodukčních, souvisejících mimo jiné s ekologickou, sociální a regionální problematikou.

Právě z těchto důvodů byla uznána nutnost odborného vzdělávání pro zemědělství a dále české zemědělské školství procházelo svým jedinečným a neopakovatelným, určitým vývojem.

Vznik a vývoj Zimní školy hospodářské v Benešově od roku 1895 do roku 1918

V pondělí 18. listopadu roku 1895, bylo započato s výukou na Zimní škole hospodářské, která byla v té době provozována v piaristické koleji ve čtyřech místnostech. Vyučovalo se v jazyce českém a zejména hospodářským naukám.

Škola byla  dvouletá, vyučovalo se pouze v zimních měsících (od listopadu do března)  a ke studiu se přijímali pouze chlapci, od určité věkové hranice.

V piaristické koleji se vyučovalo do roku 1902, neboť tyto prostory se velmi brzo  staly nevyhovujícími. Právě z  těchto důvodů se hledaly vhodnější nemovitosti pro výuku a v roce 1901 došlo k odkoupení usedlosti čp. 131 v Pražské ulici i se zahradou od usedlosti č. 132, která byla  v těsném sousedství.

Vyučování v provizorních  podmínkách probíhalo už během roku 1902 a  v zrekonstruovaných prostorách zakoupené usedlosti byla oficiálně zahájena i  výuka děvčat z venkova  v tzv.Letním hospodyňském kurzu, a to 1. 7. 1903.

Vypuknutím 1. světové války, byl přerušen provoz a škola byla zabrána pro vojenské účely. Ve škole se až do konce války, tedy do roku 1918, nevyučovalo.

Vývoj Zimní školy hospodářské v Benešově od roku 1918 do roku 1939 - 1945

Vznikem Československého státu v roce 1918 se situace pozvolna měnila a ve škole se začalo vyučovat v přiměřených podmínkách, a to již v roce 1919. V roce 1923 škola dostává nový název, a to Zemská odborná škola hospodářská. Také okolo roku 1921 se vyjednává o přístavbě nových hospodářských budov a zřízení školního statku, leč neúspěšně, což se opakuje i v průběhu následujících let, zejména 1925 – 1929. Ve 30. letech 20. století, procházela škola pozvolným rozvojem, a to pouze do doby  vypuknutí 2. světové války, tedy do doby, v které probíhala okupace.

Po vypuknutí 2. světové války a v průběhu 2. světové války, byl v budově školy  přerušen provoz a škola byla opět  zabrána pro vojenské účely. Průběh války významně ovlivnil provozování školy, došlo k přestěhování školy – došlo k změnám v rozčlenění studijních oborů k změně názvu školy (rozdělení na tři školy s jinými názvy) a k změně místa výuky - časté stěhování, ke změně způsobu vyučování,  atd.

Vývoj Zimní rolnické školy, Lidové školy zemědělské a Učňovské škole zahradnické v Benešově od roku 1945 do roku 1960

Hned po ukončení 2. světové války se inventář školy stěhoval zpět do původní budovy, která byla ihned dávána do pořádku a bylo opět zahájeno vyučování. Po 2. světové válce,  v roce 1947, se opětovně jednalo o zřízení školního statku. Tyto záměry opět nevyšly.

Učňovská škola zahradnická byla zrušena v roce 1947.

Lidová škola zemědělská je v roce 1948 přeměněna na tzv. Cyklickou základní školu rolnickou. Dále byla provozována Zimní rolnická škola, která byla již školou odbornou. Její provoz byl také ukončen, a to v roce 1949.

V roce 1951 došlo ke zřízení dvouleté Rolnické školy s celoročním vyučováním, proběhl pouze 1. ročník a škola po prázdninách, tedy v roce 1952, přechází do Sedlčan. V tomto roce 1952 také končí vyučování na Cyklické základní škole rolnické a s činností končí i Rolnická škola.

V září roku 1952 je otevřena dvouletá Zemědělská účetnická škola s celoročním vyučováním, která se posléze stěhuje do Berouna a potom ještě jednou do Hořovic.

V roce 1956 v Benešově vznikla nově otevřená Zemědělská mistrovská škola, která začínala úplně bez vybavení. Přestavba staré stávající školní budovy se provedla v letech 1958 – 1959. V půdním prostoru byly zbudovány kabinety, ve sklepním prostoru byla vybudována nová školní kuchyň a v celé budově bylo zřízeno ústřední topení.

Již několik let, před rokem 1960,  se jednalo  o zřízení čtyřleté zemědělské školy. Na školní zahradě bylo v akci “Z“ započato s výstavbou nové školní budovy, ale k uskutečnění tohoto záměru nedošlo, neboť bylo rozhodnuto, že budova školy má být většího rozsahu.

Zemědělská mistrovská škola končí v roce 1960.

Vznik a vývoj Střední zemědělské technické školy v Benešově od roku 1960 do roku 1989

V roce 1960 došlo k otevření Střední zemědělské školy v Benešově, která měla již charakter čtyřletého studia zakončeného maturitní zkouškou. Vyučovalo se zejména ve dvou oborech, a to „Pěstitelství“ a „Chovatelství“. A zároveň byl realizován dávný záměr, a to, že škola dostává k dispozici školní hospodářství, jako účelové zařízení  pro realizaci praktického výcviku studentů. Byl vyslyšen názor, že nedílnou součástí přípravy studentů v zemědělské škole je i praktické vyučování v účelovém zařízení školy.  Neboť příprava odborníků pro zemědělskou výrobu, tedy pro výkon povolání tohoto důležitého oboru národního hospodářství, je specifickou činností v určitých dovednostech.

V letech 1962 – 1965 došlo k výstavbě nové školní budovy a zároveň k rekonstrukci garáží a stará školní budova byla adaptována na  internát. Škola neměla svou vlastní tělocvičnu. V polovině 80. let se začalo budovat na pozemcích školy sportovní zařízení, a to hlavně díky podpoře dobrovolníků, v rámci tzv. akce „Z“. Tělocvična později zůstává škole k potřebě výuky.

V roce 1969 byla při škole zřízena dvouletá Dívčí odborná škola zemědělského směru. Činnost této dívčí odborné školy byla ukončena v roce 1972.  V roce 1977 se znovuotevřela možnost  dálkového studia, které bylo zase v roce 1989 ukončeno.

Od státního statku Benešov je v roce 1960 převzata farma Pomněnice s výměrou 450 hektarů zemědělské půdy a od Komunálních služeb převzaty ovocné školky. Dále se výměra polností školního statku v Pomněnicích rozšiřuje o školní statek v Bezejovicích, který je přebrán po zemědělském učilišti, jednalo se cca o výměru 150 hektarů. V roce 1970  získává školní statek dalších 40 hektarů polností od zrušené inseminační stanice. Celková výměra školního statku dosáhla 640 hektarů zemědělské půdy. Školní statek byl na začátku 70. let zainvestován a byla vystavěna nová budova velkokapacitního kravína pro chov mléčného skotu, zrekonstruovány prostory pro chov prasat a dále v roce 1980 vystavěna hala, kde byly shromažďovány mechanizační prostředky a pomůcky  pro výuku praxe, zejména oboru mechanizace.

 

Vývoj SZTŠ v Benešově od roku 1990 do roku 2000

Začíná nová etapa zemědělského školství, a to v novém společenském systému. V roce 1991 je nově otevřena rodinná škola, a to i při klasickém zemědělském vyučování. Škola v té době již slouží i jako cvičná škola pro posluchače katedry pedagogiky České zemědělské univerzity v Praze.

V těchto letech je stále snaha zkvalitňovat  zázemí pro výuku studentů, zejména tím, že byly vybudovány tři učebny výpočetní techniky, dvě učebny pro výuku předmětu psaní strojem, dále byly vybudovány cvičná kuchyň a cvičná jídelna pro žákyně rodinné školy  a zrenovována spousta dalších prostor sloužících k výuce studentů.

V těchto letech se začíná rozvíjet spolupráce se školami v zahraničí. Žáci školy vykonávají praxi na farmách v Anglii, Francii, Dánsku  i v Rakousku. Už v té době se jednalo o tzv. výměnné pobyty žáků.

V této době dobíhala výuka ve  třídách školy  zemědělského směru oboru pěstitel-chovatel a nově na tento způsob vzdělávání navázal obor nazvaný Agropodnikání. U rodinné školy doběhla výuka ve třídách s tzv. vlastním studijním programem a naběhla výuka ve třídách se zaměřením na veřejnoprávní služby. Oba tyto studijní směry byly čtyřleté ukončené maturitní zkouškou.

 

Vývoj SZeŠ v Benešově od roku 2000 po současnost

Během těchto let se na škole otevřela velmi široká nabídka možností vzdělávání žáků v různých oborech souvisejících se zemědělstvím. V oboru Agropodnikání, byly otevřeny čtyři studijní programy, a to Podnikání v zemědělství, Chov koní a jezdectví, Ekonomika a podnikání a Potravinářská technologie. Program Potravinářská technologie se v současnosti nevyučuje. V oboru Zahradnictví byl otevřen studijní program s názvem Tvorba a údržba zahrad a v později program Údržba golfových hřisť. V oboru Přírodovědné lyceum (Věda a výzkum) byla připravena výuka od 3. ročníku některých vybraných předmětů v anglickém jazyce. Ve školním roce 2010/11 se otevřel studijní obor Veterinářství s programy PET specialista a Veterinární technik. Nejnovějším programem je Mechanizace v rámci oboru Agropodnikání, který byl otevřen ve školním roce 2013/14. 

V průběhu těchto let se průběžně vypracovávaly a vypracovávají různé projekty, zejména pro získání financí na vybavení odborných učeben, k přípravě vlastních učebních materiálů v těchto oborech i třeba k nákupu moderních učebních pomůcek, i k financování různých zahraničních výjezdů našich žáků.

 

Vývoj VOŠ v Benešově od roku 2000 po současnost

K 1. 9. 2010 jsme získali akreditaci k vyučování oboru Zemědělské podnikání, a to v rámci Vyšší odborné školy. Studují u nás tedy studenti, kteří navazují na svá středoškolská studia a již mají složenou maturitní zkoušku.

Obecně o současné situaci v zemědělství  v návaznosti na situaci v školních hospodářstvích SZeŠ v ČR

Postavení zemědělství v rámci ekonomiky oproti jiným odvětvím je na specifické pozici. Stát se mnohem více zabývá dotační politikou pro zemědělství, přesto má mnoho zemědělských podniků  ekonomické problémy, které jsou způsobeny mnoha faktory (nerovnoměrným růstem cen vstupů a výstupů počínaje a ztrátami způsobenými nepříznivým počasím konče). V letech před vstupem do EU, byly také zaznamenány změny v trendu vývoje ziskovosti zemědělství (od roku 2000 se začal v rámci celého odvětví realizovat i zisk).

Nemalé změny pro zemědělce  jistě přinesl i vstup České republiky do Evropské unie, a to  dne 1. 5. 2004. Vedle mnoha podniků, které zisku nedosahovaly, existovala i řada těch, kterým se už dařilo v letech 2000 – 2005 realizovat zisk.

Školní hospodářství Pomněnice, přechází pod společnou právní subjektivitu se školou dne 1. 4. 2007, a to z  rozhodnutí Rady KÚ Středočeského kraje. Tímto bylo vytvořeno v rámci školy účelové zařízení pro potřeby výkonu učebních i individuálních, prázdninových praxí žáků zemědělské školy. V současné době je obhospodařováno 375 hektarů orné půdy a žáci se v rámci praxí starají o 70 kusů mléčného skotu včetně mladého dobytka a 62 kusů prasat. Pro studenty se zaměřením na chov koní a jezdectví, je zde vybudována venkovní i krytá jízdárna. V současné době chováme 17 koní a 3 hříbata.

Ředitelé školy od roku 1895 do roku 2016

1895 – 1909 Josef  Půlpán 14 let
1909 – 1925 Josef  Josíf  16 let
1925 – 1926  František  Beck 1 rok
1926 – 1928  Josef  Knotek 2 roky
1928 – 1936 František  Beck 8 let
1936 – 1942 František  Kubín 6 let
1942 – 1944  Ing. Jan  Pospíšil 2 roky
1944 – 1945 Josef  Škaloud 1 rok
1945 – 1952 František  Kubín 7 let
1952 – 1954 Alena  Strachová 2 roky
1954 – 1956 Drahomíra  Kernerová 2 roky
1956 – 1960 Ing.Josef  Bouška 4 roky
1960 – 1962 Ing.Jiří  Tomsa 2 roky
1963 – 1970 Ing.Stanislav  Kubín 7 let
1970 – 1971 Mgr.Václav  Kovařík 1 rok
1971 – 1990 Ing.Karel  Andrle 19 let
1990 – 2000 Ing.Stanislav  Kubín 10 let
2000 – dosud PaedDr. Bc. Ivana  Dobešová 20 let
125 školních roků