Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Pro uchazeče > Ubytování

 

Ubytování

 

Obecné informace pro uchazeče o umístění v domově mládeže při VOŠ a SZeŠ Benešov, Mendelova 131

 • Ubytování bude poskytováno v souladu s vyhláškou č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních.
 • Ubytování v domově mládeže se poskytuje na dobu jednoho školního roku.
 • Výši měsíčního poplatku za ubytování v domově mládeže (dále jen „poplatek“) stanovuje ředitel domova.
 • Výše úplaty za ubytování v domově mládeže se nemění, i když žák/student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud je žák/student v domově ubytován jen část kalendářního měsíce z důvodu organizace školního roku ve škole, jejímž je žákem/studentem, stanoví se výše úhrady za ubytování úměrně k počtu dnů, po které je ubytován.
 • Zletilý žák/student, příp. zákonný zástupce nezletilého žáka, se zavazuje hradit poplatek pravidelně, vždy nejpozději k poslednímu dni měsíce, který předchází období, za které je poplatek hrazen, a to bankovním převodem na účet, vedený u Komerční banky č. účtu 475220277/0100.
 • V ceně poplatku je zahrnuta spotřebovaná elektrická energie za používání těchto vlastních elektrospotřebičů: fén, holicí strojek, lampička, nabíječka na mobil, nabíječka na notebook.
 • Žák/student je oprávněn používat v domově mládeže elektrická zařízení s více jak 2.000 W odběru pouze s písemným povolením ředitele školy. Žák/student nesmí v domově mládeže instalovat a používat jakékoliv spotřebiče, které nejsou schváleny pro provoz v České republice.
 • Ředitel domova je oprávněn rozhodnout o změně výše poplatku i v průběhu školního roku.
 • Rozhodnutí bude doručeno na adresu pro doručování, kterou žák/student, příp. zákonný zástupce nezletilého žáka, uvedl v přihlášce. Rozhodnutí může být doručeno také osobně, např. na třídních schůzkách. V rozhodnutí bude stanoven den, od kterého se mění výše poplatku. Žák/student, příp. zákonný zástupce nezletilého žáka, se zavazuje, že bude hradit poplatek v nově stanovené výši ode dne uvedeného v rozhodnutí.
 • Rozhodnutí, doručované na adresu pro doručování, se považuje za doručené i v případě, kdy bylo doručováno držitelem poštovní licence jako doporučená zásilka do vlastních rukou a žák/student, příp. zákonný zástupce nezletilého žáka (dále jen „adresát“), jej odmítne převzít anebo v případě, kdy se rozhodnutí nedostane do jeho rukou, bylo-li zasláno na adresu pro doručování, uvedenou v této přihlášce. Rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem, kdy jej adresát odmítne od držitele poštovní licence převzít. Nevyzvedne-li si adresát zásilku doručovanou držitelem poštovní licence do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o tomto uložení nedozvěděl.
 • Žákovi/studentovi může být v průběhu školního roku ukončeno umístění v domově, pokud zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student opakovaně neuhradil úplatu za ubytování nebo úplatu za školní stravování, k jehož odběru se přihlásil dle samostatné přihlášky, ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem domova jiný termín úhrady 

Informace o domově mládeže 

Ubytování v DM se řídí vyhláškou MŠMT ČR č 108/2005 Sb. a vyhláškou MZd. č.108

Kapacita: 70 ubytovacích míst

Domov mládeže se nachází v historické budově v areálu školy.

Tel.: 317 723 571,724 865 479

E-mail: domov.mladeze@zemsbn.cz

Personální obsazení DM:

vedoucí vychovatelka: Klára Hůlková DiS.

vychovatelé: Anna Petrašková, Bc. Hana Kladivová DiS., Monika Chalupová (noční služba)

Provoz DM:

neděle 16 hod – pátek 16 hod

V dopoledních hodinách 10:00 - 12:00 hod je DM uzavřen

Studenti VOŠ mohou být ubytováni i o víkendech a volných dnech 

Poplatky za ubytování studentů od 9/2023: Internat_3_pokoj.jpg

1600,- Kč / měsíc

120,-Kč / 1 noc pro studenty naší školy

80,-Kč / 1 noc pro studenty ubytované v době praxe

Celodenní strava: 120,-Kč (od 9/2024 130,- Kč)

 

Žáci ubytovaní v domově mládeže se musí celodenně stravovat ve školní jídelně. Poplatky za ubytování a stravování mohou být v průběhu roku měněny. V době přítomnosti na DM – nelze stravu odhlásit.

Platby: ubytování se platí současně se stravováním předem/ jednou částkou/ povolením k inkasu nebo trvalým příkazem./ na začátku září se sráží částka za měsíc září, přibližně do 15.9./. Studenti mohou zdarma používat svůj fén,  holící strojek, nabíječku na telefon a lampičku. Za každý další vlastní elektrospotřebiče se platí 50,- Kč/ ks. Za použití pračky a sušičky na DM se platí 50,- Kč. Všechny elektrospotřebiče používané studenty na DM budou v průběhu září zdarma zkontrolovány naším bezpečnostním technikem.

Nezkontrolované elektrospotřebiče nesmí být na DM používány.

Vybavení:

Ložnice jsou 2, 3 - lůžkové. V přízemí jsou ubytovaní chlapci a dívky, v 1. patře dívky. Na každém podlaží jsou společná sociální zařízení a kulturní místnost s televizí. V 1. patře je pro všechny ubytované kuchyňka s mikrovlnnou troubou, lednicí, vařičem a varnou konvicí.

Internat 2_pokoj.jpg

Volnočasové aktivity:

Ve svém volném čase mohou studenti navštěvovat veškerá sportovní a kulturní zařízení města Benešova a účastnit se akcí pořádaných školou a domovem mládeže.

Žákům nabízíme:

 • Využívat studijní a informační centrum v prostorách domova mládeže / knihovna, internet, počítače/
 • Ve vyhrazených hodinách sportovat v tělocvičně Bios, denně hrát stolní tenis, fotbálek.
 • zapojit se do pěveckého kroužku, kroužku ručních prací, zábavných her, vědomostních soutěží a dalších aktivit pořádaných domovem mládeže a školou. 

Doplňková činnost:

Ve zřizovací listině byla usnesením zastupitelství schválena doplňková činnost na hostinské služby. V rámci této činnosti poskytujeme ubytování pro veřejnost o prázdninách, víkendech a volných dnech. Osobní věci studentů během školního roku zůstávají uzamčené ve skříni.

 

 

Internát 1_koupelna.jpg

Nástup na DM:

Nástup na DM je den před zahájením výuky, od 16 hodin.

Žák musí mít s sebou:

 • věci osobní potřeby
 • průkazku zdravotní pojišťovny
 • 2 visací zámky ke skříňkám,
 • 1x fotografii na osobní spis žáka (+ fota požadovaná školou),
 • boty na přezouvání,
 • potřebné finanční prostředky (peníze lze uložit na vychovatelně),
 • vlastní hrnek, příbor, talíř, uzavíratelnou misku – pro             potřebu odnášení jídla ze školní jídelny na DM. Nádobí z jídelny je zakázáno nosit do prostor DM.

Opouštění domova mládeže: 

Během týdne mohou studenti opouštět DM pouze na základě písemné žádosti

rodičů. Nepřítomnost studenta a odhlašování stravy provádí rodič týž den, kdy měl student na DM nastoupit. Pokud bude student pravidelně navštěvovat nějaký kroužek nebo mít pravidelně aktivity

mimo DM, musí mít písemný souhlas rodičů.

Při odjezdu domů:

Student odveze cenné elektrické přístroje, šperky, doklady a peníze, které nejsou uložené na vychovatelně. Student je nechává na domově mládeže na svoji vlastní zodpovědnost. 

V domově mládeže je zakázáno přechovávat zvířata, nelze uschovávat kola (ve vnitřních prostorách, na dvoře školy je stojan na kola).

Návštěvy lékaře:

Každou návštěvu lékaře hlásí student vychovatelce. Studenti chodí pouze ke svému lékaři, v akutním případě lze využit pohotovost na dětském oddělení v nemocnici v Benešově za poplatek 90 ,- Kč.

Zubní pohotovost v Benešově není.

Nemocní studenti : Pokud je student nemocný, musí v co nejkratší době odjet domů.

Omlouvání studentů:

Nepřítomnost studentů na DM omlouvá rodič okamžitě na e-mailové adrese: domov.mladeze@zemsbn.cz nebo telefonem: 724 865 479 .

Ve škole omlouvá studenty zákonný zástupce.

Umístění na pokojích:

 • Upřednostňujeme umístění podle studijního zaměření a ročníku.
 • V případě, že někdo by chtěl bydlet s konkrétní osobou na pokojí, napíše to tužkou nahoru na přihlášku. Pozdější stěhování je obtížné z důvodu výměny zámku (hradí studenti), ve výjimečných případech je stěhování studenta na náklady školy.

Příjezdy a odjezdy studentů:

 • Studentům je umožněno přijíždět na DM v neděli nejpozději do 21 hod. nebo v pondělí před zahájením výuky.
 • Dobu příjezdu potvrdí zákonný zástupce na tiskopise ve složce pro přijímací řízení na DM. Pokud má student příjezd v pondělí, může bez problému nastoupit v neděli.
 • Pokud by student s nástupem v neděli chtěl přijet v pondělí, musí být v neděli omluven. V případě, že ještě neznáte dopravní spojení, je možné toto odevzdat při nástupu na DM  a nebo kdykoliv změnit.
 • Pravidelné odjezdy z DM během týdne je možné rovněž napsat na tento tiskopis.

Přezouvání na DM: povinné v přízemí u vstupu na DM

Návštěvy na DM:   do studijní doby pouze v klubovnách DM se svolením vychovatele

Stravování ve školní jídelně:

Celodenní strava: 120,-Kč /den. (od 1.9. 2024 - 130,- Kč/den)

Stravu lze odhlásit pouze v případě, že student není přítomen na DM. Odhlášení stravy: e-mailem u vedoucí jídelny p. Mrázové:  m.mrazova@zemsbn.cz, tel: 317 723 571, mobil: 702 263 377.

Stravu si odhlašuje student sám, nebo zákonný zástupce. Ve výjimečných případech lze o odhlášení stravy požádat vychovatele.

Platby za DM a stravné se provádí inkasem nebo trvalým příkazem 1 x měsíčně / společně stravování a ubytování se jednou částkou strhává z účtu přibližně do 15. dne v měsíci/.

Odhlášená strava se vyúčtovává následující měsíc.

Zrušení přihlášky:

Pokud si podáte přihlášku na DM a budete chtít ubytování na DM zrušit, je nutné to udělat písemně s dostatečným předstihem. Každý započatý měsíc /stačí 1 den/ se platí poplatek 1600,- Kč.

Poplatek 1600,- Kč se platí i když žák není ubytován celý měsíc.

Vyúčtování se provádí 2x ročně a peníze se vrací se pouze svátky, prázdniny a ředitelská volna.

Všechny práva a povinnosti studentů a zákonných zástupců jsou uvedeny v provozním řádu DM.

Provozní řád a vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní a provozní řád DM.pdf

Přílohy potřebné pro přihlášení k ubytování v DM

 

Pro zájemce o ubytování v DM: 

Dokumenty 1, 2, 3, 4 a 5 je nutné vytisknout, vyplnit, podepsat a doručit do školy v následujících termínech:

Pro studenty 1. ročníků je termín podání přihlášek do 12. 7. 2024 (nejzazší termín pro doručení přihlášky do školy). Dokumenty je také možné přinést osobně na schůzku rodičů žáků 1. ročníků, která se bude konat dne 13. 6. 2024. 

Dokument 6 - slouží pro informaci rodičům.

Dokument 7 - přihláška ke stravování ve školní jídelně - tu je také nutno vyplnit a dodat do školy, respektive vedoucí školní jídelny: m.mrazova@zemsbn.cz

 1. Prihlaska_na_DM.pdf
 2. Příjezdy na DM.pdf
 3. Měsíční výše úplaty za ubytování v roce 2024_25.pdf
 4. informace pro uchazeče o umístění v DM.pdf
 5. Vnitřní a provozní řád DM.pdf
 6. Informace o domově mládeže pro školní rok 2024_25.pdf
 7. prihlaska_stravovani.pdf