Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Pro studenty > Maturitní zkouška 2024

Maturitní zkouška 2024

Zde naleznete veškeré aktuální informace týkající se harmonogramu a podmínek maturitních zkoušek.

 

V souladu s Opatřením obecné povahy – Maturitní zkoušky, č.j. MSMT 3267/2021 – 1 ředitelka školy stanovila

Harmonogram maturitních zkoušek 2023/2024

Pozor - došlo ke změnám v některých termínech. Změněné termíny jsou vyznačeny červeně. 

 do 1. 12. 2023 nejzazší termín pro podává přihlášky žáka k maturitní zkoušce v jarním termínu 
 do 15. 2. 2024 odevzdání maturitní práce
 do 27. 3. 2024 odevzdání vlastního seznamu literárních děl
 16. 4. 2024 písemné práce společné státní části maturitní zkoušky ČJL
 18. 4. 2024 písemné práce společné státní části maturitní zkoušky AJ
 24. 4. 2024 výchovná komise k závěrečným ročníkům SŠ 
 25. 4. 2024 klasifikační porada k závěrečným ročníkům SŠ  
30. 4. 2024 - 8:00 hod Poučení maturantů k maturitním zkouškám
 30. 4. 2024 - 9:00 hod Vyhodnocení nejlepšího žáka 4. ročníků a vydání vysvědčení třídám 
 2. - 3. 5. 2024

didaktické testy společné státní části maturitní zkoušky                                

Třídy 4.VP a 4. VT  
6.-7.5.2024

Výuka teoretických předmětů k ústní maturitní zkoušce  třídy 4.VP a 4. VT

9.- 15.5.2024

Přípravný maturitní týden tříd 4.VP a 4.VT

16.-23.5.2024

Ústní maturitní zkoušky tříd 4.VP a 4.VT

24.-28.5.2024

Výuka praxe k maturitní zkoušce tříd 4.VP a 4.VT

29.5.-10.6.2024

Praktické maturitní zkoušky tříd 4.VP a 4.VT

Třída 4.PL  
 9.-15.5.2024

Přípravný maturitní týden třídy 4. PL

 16.-22.5.2024 maturitní zkouška třídy třídy 4.PL
Třída 4. AGZ  
 8.-10.5.2024

Výuka předmětů k ústní maturitní zkoušce třídy 4.AGZ

 13.-17.5.2024

Přípravný maturitní týden třídy 4.AGZ

 20.-23.5.2024 ústní maturitní zkouška třídy 4.AGZ
 24.5.2024 Výuka praxe k maturitní zkoušce třídy 4.AgZ
 27.-30.5.2024 praktická maturitní zkouška tříd 4.AGZ
17.6.2024 Slavnostní vyřazení maturantů na zámku Jemniště

  

  

Termíny pro podzimní maturitní zkoušky 

 • do 14.6.2024 nutno odevzdat přihlášku k podzimnímu termínu maturitní zkoušky
  didaktické testy společné státní části MZ
  praktické a ústní maturitní zkoušky

 Pozor - žádosti o komisionální zkoušky si můžete stáhnout zde: 

 

Model maturitní zkoušky pro rok 2024

 Maturitní zkouška se ve školním roce 2023/2024 se skládá ze dvou částí:

 • společné (státní)
 • profilové (školní)

Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitním vysvědčením, jestliže úspěšně vykoná společnou i profilovou část maturitní zkoušky.

A) Společná část maturitní zkoušky:

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk
 • matematika

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky (matematiky nebo cizího jazyka)

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

 

Zkoušky společné části MZ konané formou didaktického testu, vyjma zkoušky z českého jazyka a literatury, se konají podle schválených katalogů požadavků zkoušek společné části konaných po 1. lednu 2016. Didaktický test z českého jazyka a literatury se koná podle katalogu schváleného pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury konanou po 1.lednu 2018. Katalogy jsou zveřejněny na webových stránkách MŠMT  http://www.msmt.cz/file/33527  a  http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-maturita/katalog-pozadavku

B) Profilová část maturitní zkoušky:

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 - 3 povinných zkoušek. Počet dalších povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program.

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

V případě, žák některou část zkoušky nevykoná úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.

Český jazyka a literatura

 • ústní zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím vylosovaného pracovního listu. Žák losuje ze seznamu literárních děl žáka (20 děl). Neodevzdá-li tento seznam do 31.3.2024, losuje ze školního seznamu literárních děl (60 děl). Délka ústní zkoušky max. 15 minut, čas na přípravu 15 minut.
 • písemná práce - probíhá výběrem 1 tématu z 5 zadání (jednotné zadání pro všechny maturitní obory), rozsah textu min. 250 slov, délka konání max. 115 minut, s možností použít Pravidla českého pravopisu.

Cizí jazyk

 • ústní zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím vylosovaného pracovního listu, ze 20 témat, součástí je zadání ověřující znalost odborné terminologie. Délka ústní zkoušky max. 15 minut, čas na přípravu 15 minut
 • písemná práce se skládá ze dvou částí, první část v délce 130-160 slov a druhá část v délce 70-90 slov, čas na vypracování je 100 minut včetně času na volbu zadání. Žák si může vybírat ze dvou zadání a má možnost použít překladový slovník.  

Odborné předměty

Žáky losuje ze 20 - 30 témat, zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru, nejdéle 15 minut.

Nepovinné předměty – možno vybrat 2 předměty

 1.      Biologie (v profilové části)
 2.      Chemie (v profilové části)
 3.      Informatika (v profilové části)
 4.      Cizí jazyk – nepovinná zkouška společné části MZ - jen takový, který si žák může zvolit i v profilové části
 5.      Matematika - nepovinná zkouška společné části
 6.      Matematika rozšiřující - nepovinná zkouška společné části

Žáci se přihlašují k MZ, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním přihlášky řediteli školy, nejdéle do 1. prosince 2023 pro jarní zkušební období a do 15. června 2024 pro podzimní zkušební období 2024.

Bližší podrobnosti ke zkouškám podají a konzultaci poskytnou:

Konzultační hodiny pro jednotlivé předměty a vyučující nejsou, vzhledem k pohyblivému rozvrhu, pevně stanoveny. 

V případě zájmu o konzultaci kontaktujte daného pedagoga pro domluvení termínu konzultace. 

Český jazyk a literatura

 • Mgr. Ladislava Hanibalová
 • Mgr. Pavlína Pertlíková
 • Mgr. Lucie Jircová
 • Mgr. Dalibor Houška

Anglický jazyk

 • Ing. Pavel Bořil
 • Mgr. Iva Časarová
 • Ing. Jana Šrámková
 • RNDr. Hana Pallová
 • Mgr. Petra Průchová

Matematika

 • Mgr. Evžen Jiroušek
 • Mgr. Radka Šedivá

Odborné předměty

Konzultační hodiny k maturitním pracím:  

 • Ing. Dušek středa 14,00 – 15,00 hod  
 • Ing. Holejšovský středa 13,15 – 14:00 hod 
 • Bc. Janoušková úterý 12,30 – 14,00 hod  
 • MVDr. Kuneš pondělí 14,00-15,00 hod  
 • MVDr. Musilová středa 15,00 – 16,00 hod  
 • Ing. Nápravníková úterý 14,00 – 15,00 hod  
 • MVDr. Noháčová čtvrtek 14,00-15,00 hod  
 • RNDr. Pallová středa 14,00 – 15,00 hod  
 • Ing. Říčan středa 14,00 – 15,00 hod 
 • Ing Sedláčková úterý 15,00 – 16,00 hod   
 • Ing. Vavrousová středa 14,15 – 15,15 hod  
 • Ing. Voříšková středa 14,15 – 15,15 hod  
 • Ing. Zikmundová pátek 13,30 – 14,30 hod  

Konzultační hodiny k ročníkovým pracím: 

 • RNDr. Pallová středa 14,00 – 15,00 hod  

 

TÉMATA POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2024

Témata z odborných maturitních předmětů:

Obor 41-41-M/01 Agropodnikání

Obor 41-44-M/01 Zahradnictví

 

Obor 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

Součástí maturitní zkoušky z mikrobiologie je zkouška z ICT, která může být nahrazena libovolnými čtyřmi vybranými moduly ECDL.  Žák prokáže splnění modulů certifikátem ECDL nejpozději do 31. 3. 2024. Více informací o ECDL certifikaci naleznete zde: https://www.zemsbn.cz/ecdl

Obor 43-41-M/01 Veterinářství

 

Podrobnosti ohledně maturitních zkoušek na:

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska