Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Pro studenty > Maturitní zkouška 2022

Maturitní zkouška 2022

Zde naleznete veškeré aktuální informace týkající se harmonogramu a podmínek maturitních zkoušek.

 

V souladu s Opatřením obecné povahy – Maturitní zkoušky, č.j. MSMT 3267/2021 – 1 ředitelka školy stanovila

Harmonogram maturitních zkoušek 2022

 1. 12. 2021 nejzazší termín pro podává přihlášky žáka k maturitní zkoušce v jarním termínu 
do 15. 2. 2022 odevzdání maturitní práce
do 31. 3. 2022 odevzdání vlastního seznamu literárních děl
20. 4. 2022 písemné práce společné státní části maturitní zkoušky ČJL
22. 4. 2022 písemné práce společné státní části maturitní zkoušky AJ
22. 4. 2022 výchovná komise k závěrečným ročníkům SŠ - třídy 4.AE, 4.LT a 4.VP
25. 4. 2022 klasifikační porada k závěrečným ročníkům SŠ  - třídy 4.AE, 4.LT a 4.VP
29. 4. 2022 předání vysvědčení k závěrečným ročníkům SŠ - třídy 4.AE, 4.LT, 4.VP
2. - 4. 5. 2022

didaktické testy společné státní části maturitní zkoušky tříd 4.AE, 4.LT, 4.VP                                   

5. 5. - 11. 5. 2022 

Výuka praxe k maturitní zkoušce - třídy 4.AE, 4.LT, 4.VP

12. - 19.5. 2022

praktická maturitní zkouška tříd 4.VT, 4.VP

9. 5. - 13. 5. 2022

Přípravný maturitní týden - 4.PL

16. 5. - 17. 5. 2022  maturitní zkouška třídy 4.PL
16. 5.  - 17. 5. 2022 

Výuka předmětů k ústní maturitní zkoušce - třída 4.AE

18. 5. - 24. 5. 2022

Přípravný maturitní týden - 4.AE

20. 5. - 23. 5. 2022

Výuka předmětů k ústní maturitní zkoušce - třídy 4.VT, 4.VP

24. 5. - 30. 5. 2022

Přípravný maturitní týden - 4.VT, 4.VP

27. - 30. 5. 2022  ústní maturitní zkouška tříd 4.AE
31. 5. - 1. 6. 2022  praktická maturitní zkouška tříd 4.AE
31. 5. - 6. 6. 2022  

ústní maturitní zkouška tříd 4.VT, 4.VP

  

  

Termíny pro podzimní maturitní zkoušky 

  didaktické testy společné státní části MZ
  praktické a ústní maturitní zkoušky

 Pozor - žádosti o komisionální zkoušky si můžete stáhnout zde: 

 

Model maturitní zkoušky pro rok 2022

 Maturitní zkouška se ve školním roce 2020/2021 se skládá ze dvou částí:

 • společné (státní)
 • profilové (školní)

Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitním vysvědčením, jestliže úspěšně vykoná společnou i profilovou část maturitní zkoušky.

A) Společná část maturitní zkoušky:

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk
 • matematika

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky (matematiky nebo cizího jazyka)

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

 

Zkoušky společné části MZ konané formou didaktického testu, vyjma zkoušky z českého jazyka a literatury, se konají podle schválených katalogů požadavků zkoušek společné části konaných po 1. lednu 2016. Didaktický test z českého jazyka a literatury se koná podle katalogu schváleného pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury konanou po 1.lednu 2018. Katalogy jsou zveřejněny na webových stránkách MŠMT  http://www.msmt.cz/file/33527  a  http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-maturita/katalog-pozadavku

B) Profilová část maturitní zkoušky:

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 - 3 povinných zkoušek. Počet dalších povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program.

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Pro jarní zkušební období 2022 platí, že žáci hlásící se k řádnému termínu a žáci, kteří konali řádný termín zkoušky v minulém školním roce podle zákona č. 135/2020 Sb. (tj. nekonali písemné práce), konají tyto zkoušky pouze formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

V případě, žák některou část zkoušky nevykoná úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.

Český jazyka a literatura

 • ústní zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím vylosovaného pracovního listu. Žák losuje ze seznamu literárních děl žáka (20 děl). Neodevzdá-li tento seznam do 31.3.2022, losuje ze školního seznamu literárních děl (60 děl). Délka ústní zkoušky max. 15 minut, čas na přípravu 15 minut.
 • písemná práce - probíhá výběrem 1 tématu z 5 zadání (jednotné zadání pro všechny maturitní obory), rozsah textu min. 250 slov, délka konání max. 115 minut, s možností použít Pravidla českého pravopisu.

Cizí jazyk

 • ústní zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím vylosovaného pracovního listu, ze 20 témat, součástí je zadání ověřující znalost odborné terminologie. Délka ústní zkoušky max. 15 minut, čas na přípravu 15 minut
 • písemná práce - probíhá výběrem 1 tématu ze 2 zadání. Rozsah textu min. 200 slov, délka konání 100 minut, s možností využít překladový slovník.

Odborné předměty

Žáky losuje ze 20 - 30 témat, zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru, nejdéle 15 minut.

Nepovinné předměty – možno vybrat 2 předměty

 1.      Biologie (v profilové části)
 2.      Chemie (v profilové části)
 3.      Informatika (v profilové části)
 4.      Cizí jazyk – nepovinná zkouška společné části MZ - jen takový, který si žák může zvolit i v profilové části
 5.      Matematika - nepovinná zkouška společné části
 6.      Matematika rozšiřující - nepovinná zkouška společné části

Žáci se přihlašují k MZ, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním přihlášky řediteli školy, nejdéle do 1. prosince 2021 pro jarní zkušební období a do 15. června 2022 pro podzimní zkušební období 2022.

Bližší podrobnosti ke zkouškám podají a konzultaci poskytnou:

Český jazyk a literatura

 • Mgr. Ladislava Hanibalová
 • Mgr. Pavlína Pertlíková
 • Mgr. Lucie Jircová
 • Mgr. Dalibor Houška

Anglický jazyk

 • Ing. Pavel Bořil
 • Mgr. Iva Časarová
 • Ing. Jana Šrámková
 • Mgr. Šimona Němcová
 • RNDr. Hana Pallová

Matematika

 • Mgr. Tereza Holadová
 • Mgr. Evžen Jiroušek
 • Mgr. Radka Šedivá
 • + vyučující odborných maturitních předmětů (viz. maturitní okruhy)

TÉMATA POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022

Témata z odborných maturitních předmětů:

Obor 41-41-M/01 Agropodnikání

Obor 41-44-M/01 Zahradnictví

 

Obor 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

Obor 43-41-M/01 Veterinářství

 

Podrobnosti ohledně maturitních zkoušek na:

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska