Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Pro studenty > Maturitní zkouška 2022

Maturitní zkouška 2022

Zde naleznete veškeré aktuální informace týkající se harmonogramu a podmínek maturitních zkoušek.

 

V souladu s Opatřením obecné povahy – Maturitní zkoušky, č.j. MSMT 3267/2021 – 1 ředitelka školy stanovila

Harmonogram maturitních zkoušek 2022

 1. 12. 2021 nejzazší termín pro podává přihlášky žáka k maturitní zkoušce v jarním termínu 
do 15. 2. 2022 odevzdání maturitní práce
do 31. 3. 2022 odevzdání vlastního seznamu literárních děl
22. 4. 2022 výchovná komise k závěrečným ročníkům SŠ - třídy 4.AE, 4.LT a 4.VP
25. 4. 2022 klasifikační porada k závěrečným ročníkům SŠ  - třídy 4.AE, 4.LT a 4.VP
29. 4. 2022 předání vysvědčení k závěrečným ročníkům SŠ - třídy 4.AE, 4.LT, 4.VP
2. - 4. 5. 2022

písemné maturitní zkoušky - didaktické testy a písemné práce společné státní části maturitní zkoušky tříd 4.AE, 4.LT, 4.VP                                   

5. 5. - 11. 5. 2022 

Výuka praxe k maturitní zkoušce - třídy 4.AE, 4.LT, 4.VP

12. - 19.5. 2022

praktická maturitní zkouška tříd 4.VT, 4.VP

9. 5. - 13. 5. 2022

Přípravný maturitní týden - 4.PL

16. 5. - 17. 5. 2022  maturitní zkouška třídy 4.PL
16. 5.  - 17. 5. 2022 

Výuka předmětů k ústní maturitní zkoušce - třída 4.AE

18. 5. - 24. 5. 2022

Přípravný maturitní týden - 4.AE

20. 5. - 23. 5. 2022

Výuka předmětů k ústní maturitní zkoušce - třídy 4.VT, 4.VP

24. 5. - 30. 5. 2022

Přípravný maturitní týden - 4.VT, 4.VP

27. - 30. 5. 2022  ústní maturitní zkouška tříd 4.AE
1. 5. - 1. 6. 2022  praktická maturitní zkouška tříd 4.AE
31. 5. - 6. 6. 2022  

ústní maturitní zkouška tříd 4.VT, 4.VP

  

  

Termíny pro podzimní maturitní zkoušky 

  didaktické testy společné státní části MZ
  praktické a ústní maturitní zkoušky

 Pozor - žádosti o komisionální zkoušky si můžete stáhnout zde: 

 

Model maturitní zkoušky pro rok 2022

 Maturitní zkouška se ve školním roce 2020/2021 se skládá ze dvou částí:

 • společné (státní)
 • profilové (školní)

Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitním vysvědčením, jestliže úspěšně vykoná společnou i profilovou část maturitní zkoušky.

A) Společná část maturitní zkoušky:

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk
 • matematika

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky (matematiky nebo cizího jazyka)

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

 

Zkoušky společné části MZ konané formou didaktického testu, vyjma zkoušky z českého jazyka a literatury, se konají podle schválených katalogů požadavků zkoušek společné části konaných po 1. lednu 2016. Didaktický test z českého jazyka a literatury se koná podle katalogu schváleného pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury konanou po 1.lednu 2018. Katalogy jsou zveřejněny na webových stránkách MŠMT  http://www.msmt.cz/file/33527  a  http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-maturita/katalog-pozadavku

B) Profilová část maturitní zkoušky:

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 - 3 povinných zkoušek. Počet dalších povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program.

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Pro jarní zkušební období 2022 platí, že žáci hlásící se k řádnému termínu a žáci, kteří konali řádný termín zkoušky v minulém školním roce podle zákona č. 135/2020 Sb. (tj. nekonali písemné práce), konají tyto zkoušky pouze formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

V případě, žák některou část zkoušky nevykoná úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.

Český jazyka a literatura

 • ústní zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím vylosovaného pracovního listu. Žák losuje ze seznamu literárních děl žáka (20 děl). Neodevzdá-li tento seznam do 31.3.2022, losuje ze školního seznamu literárních děl (60 děl). Délka ústní zkoušky max. 15 minut, čas na přípravu 15 minut.
 • písemná práce - probíhá výběrem 1 tématu z 5 zadání (jednotné zadání pro všechny maturitní obory), rozsah textu min. 250 slov, délka konání max. 115 minut, s možností použít Pravidla českého pravopisu.

Cizí jazyk

 • ústní zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím vylosovaného pracovního listu, ze 20 témat, součástí je zadání ověřující znalost odborné terminologie. Délka ústní zkoušky max. 15 minut, čas na přípravu 15 minut
 • písemná práce - probíhá výběrem 1 tématu ze 2 zadání. Rozsah textu min. 200 slov, délka konání 100 minut, s možností využít překladový slovník.

Odborné předměty

Žáky losuje ze 20 - 30 témat, zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru, nejdéle 15 minut.

Nepovinné předměty – možno vybrat 2 předměty

 1.      Biologie (v profilové části)
 2.      Chemie (v profilové části)
 3.      Informatika (v profilové části)
 4.      Cizí jazyk – nepovinná zkouška společné části MZ - jen takový, který si žák může zvolit i v profilové části
 5.      Matematika - nepovinná zkouška společné části
 6.      Matematika rozšiřující - nepovinná zkouška společné části

Žáci se přihlašují k MZ, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním přihlášky řediteli školy, nejdéle do 1. prosince 2021 pro jarní zkušební období a do 15. června 2022 pro podzimní zkušební období 2022.

Bližší podrobnosti ke zkouškám podají a konzultaci poskytnou:

Český jazyk a literatura

 • Mgr. Ladislava Hanibalová
 • Mgr. Pavlína Pertlíková
 • Mgr. Lucie Jircová
 • Mgr. Dalibor Houška

Anglický jazyk

 • Ing. Pavel Bořil
 • Mgr. Iva Časarová
 • Ing. Jana Šrámková
 • Mgr. Šimona Němcová
 • RNDr. Hana Pallová

Matematika

 • Mgr. Tereza Holadová
 • Mgr. Evžen Jiroušek
 • Mgr. Radka Šedivá
 • + vyučující odborných maturitních předmětů (viz. maturitní okruhy)

TÉMATA POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022

Témata z odborných maturitních předmětů:

Obor 41-41-M/01 Agropodnikání

Obor 41-44-M/01 Zahradnictví

 

Obor 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

Obor 43-41-M/01 Veterinářství

 

Podrobnosti ohledně maturitních zkoušek na:

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska