Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Info > Poznej naše obory > Maturitní studijní obory SŠ > Zahradnictví > ŠVP - Tvorba a údržba zeleně

ŠVP - Tvorba a údržba zeleně

Identifikační údaje Střední zemědělské školy

Název školy:

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola 

Adresa školy:

Mendelova 131, 256 01 Benešov 

Zřizovatel školy:

Středočeský kraj 

Typ právnické osoby:

příspěvková organizace 

Kód a název oboru vzdělání:

41-44-M/01  Zahradnictví 

Zaměření vzdělávacího programu:

Tvorba a údržba zeleně

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče

Potvrzení od lékaře,

 

 

Řádná délka studia vzdělávacího programu

Forma studia

Denní

4 letá

 

 

 

 

 

 

 

Vyučovací jazyk:

Český jazyk

Dosažený stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitou

Způsob ukončení studia:

Maturita

Certifikát:

Maturitní vysvědčení

 

Kontakty pro komunikaci se školou:

Telefon:                      317 723 571

Fax:                            317 723 284

E - mail:                      dobesova@zemsbn.cz

IČO:                           61664651

Jméno ředitelky:         PaedDr. Bc. Ivana Dobešová

Web:                           www.zemsbn.cz

 

Profil absolventa

Pracovní uplatnění absolventa

Absolvent školního vzdělávacího programu se uplatní při výkonu povolání zejména jako technik v zahradnických firmách, ale i v příbuzném zemědělském oboru. Dále může vykonávat odborné funkce v tvorbě, správě a ochraně zeleně, při zakládání a údržbě sportovních a okrasných trávníků, ve státní správě, v obchodních společnostech, službách a v projekčních firmách, které souvisejí s realizací zahradnických činností. Absolvent disponuje kompetencemi pro vedení živnosti a podnikatelskou činnost. Spojení profesních znalostí s komunikativními dovednostmi (včetně cizojazyčných) mu umožní uplatnění i v rámci mezinárodních odborných činností.

Úspěšné absolvování vzdělávacího programu je předpokladem pro další studium na vyšších nebo vysokých školách obdobného zaměření.

Výsledky vzdělávání

Absolvent v oblasti výkonu profese

 • prakticky využívá znalosti sortimentu zahradních rostlin, používaných strojů a zařízení, technologických postupů, navrhování sadových úprav a zahradních staveb, estetických zásad
 • navrhuje a realizuje sadové úpravy a následně organizuje jejich údržbu
 • ovládá způsoby zakládání sportovních i okrasných travnatých ploch
 • udržuje sportovní i okrasné travnaté plochy
 • ovládá a udržuje stroje a zařízení pro údržbu, regeneraci a obnovu profesionálních a komerčních travnatých ploch
 • navrhuje zahradní stavby, zakládá a udržuje drobné zahradní stavby
 • ovládá základní technologické postupy při pěstování hlavních druhů květin a školkařského materiálu
 • ovládá základní zahradnické práce
 • obsluhuje mechanizační prostředky a technologická zařízení včetně jejich údržby a drobných oprav, řídí osobní automobil
 • nakupuje suroviny a materiály, vede obchodní evidenci o příjmu, skladování, úpravě a prodeji produktů
 • navrhuje, organizuje a zajišťuje zahradnické služby jako je výsadba okrasných rostlin, příprava květinových vazeb dle přání zákazníka, aranžování a projektování interiérů i exteriérů apod.
 • kontroluje kvalitu výpěstků a provedených zahradnických služeb
 • upravuje prostředí rostlin pro jejich pěstování v průběhu vegetace a řídí výživu a hnojení
 • řídí práce při sklizni, posklizňové úpravě a zpracování zahradnických produktů
 • organizuje zásahy proti chorobám a škůdcům
 • váže a aranžuje květiny a zahradnické produkty
 • aranžuje volný prostor v interiérech, na výstavách a při slavnostních příležitostech
 • provádí řez a tvarování ovocných a okrasných dřevin
 • orientuje se v podnikatelském záměru
 • posuzuje ekonomické ukazatele výroby, rentabilitu výroby, sleduje rozpracovanost zahradnické výroby, inventarizuje trvalé porosty a majetek zahradnického podniku, kalkuluje ceny produktů zahradnické
 • má základní přehled o nabídce profesních a vzdělávacích příležitostí v regionu, umí zjistit a posoudit alternativy svého pracovního uplatnění a jim odpovídající potřeby dalšího vzdělávání
 • zná své reálné odborné i osobnostní kvality, umí konstruktivně zvažovat své možnosti v oblasti profesní dráhy (kariéry) i dalšího studia na vyšších a vysokých školách
 • vhodným způsobem prezentuje výsledky své práce i své dispozice k dalšímu profesnímu i osobnostnímu rozvoji
 • má reálnou představu o kvalitě své práce, pracuje přesně, svědomitě a pečlivě, dosahuje kvalitních výsledků a konstruktivně přistupuje ke kritice a k odstraňování případných nedostatků
 • pracuje zodpovědně, samostatně, i v týmu
 • orientuje se v tržní ekonomice, uvažuje a jedná ekonomicky v osobním i pracovním životě, má vytvořeny základní předpoklady pro rozvoj vlastních podnikatelských aktivit
 • řídí, organizuje a kontroluje činnost a výsledky pracovního týmu, řídí porady se zaměstnanci
 • pozitivně motivuje podřízené zaměstnance, vede údaje o dílčích personálních činnostech
 • zvládá interpersonální vztahy na pracovišti, umí adekvátně jednat s lidmi
 • pracuje s informacemi a informačními zdroji, využívá prostředků informačních a komunikačních technologií v pracovním i osobním životě
 • dodržuje obecné a specifické zásady ochrany životního prostředí, dodržuje principy ekologického provozu
 • dovede propagovat podnik

Předpoklady absolventa pro další rozvoj v pracovním, občanském i osobním životě

 • čte s porozuměním texty verbální, ikonické a čerpá z nich informace
 • dovede se správně a výstižně vyjadřovat v mateřském jazyce mluvenou i psanou formou, jak to vyžaduje komunikační situace
 • používá cizí jazyk jako prostředek k dorozumívání a předávání informací v osobním, společenském i pracovním styku, dovede se v cizím jazyku vyjadřovat v běžných řečových informacích
 • používá základní pro život potřebné znalosti o fungování multikulturní demokratické společnosti a disponuje základními dovednostmi pro aktivní občanský život
 • v oblasti právního vědomí má základní znalosti a dovednosti
 • dovede zkoumat věrohodnost informací, umí myslet kriticky, vytváří si vlastní úsudek a je schopen o něm diskutovat s jinými lidmi
 • chápe význam životního prostředí a jedná v duchu udržitelného rozvoje
 • uplatňuje zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních a fyzických sil, dokáže poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění
 • efektivně počítá, odhaduje výsledky, rozumí kvantitativním a prostorovým vztahům

 

Vzdělávání směřuje v oblasti citů, postojů, preferencí a hodnot k tomu, že absolvent má:

 • aktivní přístup k životu a k řešení jeho problémů
 • jedná zodpovědně a čestně
 • váží si lidské svobody a lidských práv, preferuje humánní a demokratické hodnoty, přístupy a postupy před nedemokratickými
 • ctí život jako nejvyšší hodnotu
 • chrání životní prostředí
 • jedná hospodárně, ctí hodnotu lidské práce a jejích výsledků
 • pociťuje odpovědnost za vlastní zdraví, usiluje o zdravý životní styl a zvyšuje tělesnou zdatnost

 

Další výsledky vzdělávání absolventa 

Absolvent:

 • aplikuje základní matematické postupy při řešení praktických úkolů
 • definuje základní občanské a společenskovědní vědomosti a zákonitosti
 • je připraven na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život, je schopen celoživotního vzdělávání a poznávání
 • má kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, snaží se přispívat k jejich tvorbě a ochraně
 • orientuje se v tržní ekonomice a uplatňuje se na měnícím se trhu práce a akceptuje jeho požadavky
 • pracuje a jedná s ohledem na prostředí, situace a problémy včetně týmové práce
 • pracuje s informacemi a informačními zdroji
 • prokazuje komunikační kompetence, využívá jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací
 • registruje vlastní rozvíjející se osobnost, jedná samostatně a zodpovědně
 • řídí, organizuje a kontroluje činnost a výsledky pracovního týmu
 • účelně využívá informační a komunikační technologie a efektivně pracuje s informacemi
 • pracuje v týmu, upevňuje interpersonální vztahy a adekvátně jedná s lidmi
 • vhodně používá komunikativní kompetence, zvláště v cizím jazyce
 • využívá cizí jazyk v odborné i osobní komunikaci na úrovni středního vzdělání s maturitní zkouškou
 • využívá prostředků informačních a komunikačních technologií v pracovním i v osobním životě;
 • využívá svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě, ve styku s jinými lidmi a různými institucemi
 • pracuje v souladu s platnou legislativou a platnými normami a standardy v daném oboru
 • prokáže dobré kompetence k pracovnímu uplatnění na trhu práce v daném oboru 
 • organizuje si účelně práci a na pracovišti udržuje pořádek a čistotu