Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Info > Poznej naše obory > Maturitní studijní obory SŠ > Přírodovědné lyceum > ŠVP - Věda a výzkum

ŠVP - Věda a výzkum

 

Identifikační údaje školy

Název školy:

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131

Adresa školy:

Mendelova 131, 256 01 Benešov

Zřizovatel školy:

Středočeský kraj

Typ právnické osoby:

Příspěvková organizace

Kód a název kmenového oboru:

78-42-M Lyceum

Kód a název oboru vzdělání:

78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

Zaměření vzdělávacího programu:

Věda a výzkum

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče:

Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků

 

Řádná délka studia vzdělávacího programu

Forma studia:

Denní

4 r. 0 měs.

Vyučovací jazyk:

Český jazyk, anglický jazyk

Dosažený stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Způsob ukončení studia:

Maturitní zkouška

Certifikát:

Maturitní vysvědčení

 

Kontakty pro komunikaci se školou

Telefon:                      317  723 571

Fax:                            317  723 284

E - mail:                      dobesova@zemsbn.cz

IČO:                            61664651

Jméno ředitelky:          PaedDr. Bc. Ivana Dobešová

Web:                           www.zemsbn.cz

 

Platnost ŠVP:               od 1. 9. 2011

 

Profil absolventa

Uplatnění absolventa v praxi

Vzhledem k tomu, že ŠVP Věda a výzkum je koncipováno jako obecně přírodovědné studium s vyšším podílem všeobecného vzdělávání a vzdělávacích oblastí podporujícími biologicko-chemické myšlení, je absolvent daného ŠVP připraven k terciárnímu studiu na vysokých a vyšších odborných školách zejména technologického a přírodovědného charakteru.

Absolvent v rámci studia získá kompetence potřebné nejen pro terciární, ale i celoživotní vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Osvojí si klíčové kompetence a odborné kompetence z oblasti ekologie, chemie, biologie, informačních a komunikačních technologií apod., které jsou předpokladem pro uplatnění na trhu práce v činnostech laboratorního a provozního charakteru, v administrativních a správních činnostech.

Školní vzdělávací program připravuje absolventa na další vzdělávání a uplatnění na trhu práce i v oblasti výuky cizích jazyků. Od 1. ročníku je v učebním plánu zařazen vyšší počet hodin všeobecné angličtiny pro získání Osvědčení o základní znalosti anglického jazyka na konci druhého ročníku. Navíc od 3. ročníku probíhá výuka některých předmětů v anglickém jazyce.

 

Odborné kompetence absolventa

V rámci ŠVP Věda a výzkum si žáci vytvářejí následující odborné kompetence:

 1. aplikovat obecné a obecně odborné poznatky při řešení teoretických a praktických problémů přírodovědného a technologického charakteru; aby absolventi

  •  si osvojili poznatky z biologie, chemie, geografie, fyziky a matematiky na úrovni potřebné pro úspěšné studium přírodovědně orientovaného terciárního vzdělávání
  •  ovládali základní metody vědecké práce, dovedli analyzovat a hodnotit přírodovědné problémy, hledat různé způsoby jejich řešení
  •  osvojili si přírodovědné metody a pracovní postupy používané v laboratořích různého typu a práci s laboratorní technikou, uměli zpracovávat a interpretovat data získaná prostřednictvím pozorování, experimentů a měření při dodržování zásad bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví při práci
  •  pochopili a dokázali popsat principy základních technologií používaných při získávání energie, úpravě vody, v chemickém a potravinářském průmyslu, zemědělství, při ochraně a tvorbě životního prostředí a dalších
  •  orientovali se v technologických schématech a uměli znázornit výrobní pochody pomocí příslušných schémat, prováděli jednoduché technologické výpočty a látkové bilance
  •  získali přehled o technologických procesech šetrných k životnímu prostředí a porozuměli strategii udržitelného rozvoje
  •  dovedli vysvětlit základní principy řízení výroby a řízení kvality

 2. dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci; aby absolventi:

  •  chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků
  •  znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
  •  osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami, rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik
  •  znali systém péče o zdraví pracujících
  •  byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc poskytnout

 3. usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb; aby absolventi:

  •  chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
  •  dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti
  •  dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana)

 4. jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje; aby absolventi:

  •  znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení
  •  zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady
  •  efektivně hospodařili s finančními prostředky
  •  nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí

Způsob ukončení vzdělání, certifikace a možnosti dalšího vzdělávání

Vzdělávání je zakončeno maturitní zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných předpisů MŠMT. Certifikátem je vysvědčení o maturitní zkoušce. Úspěšné složení maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů vysokých škol, vyšších odborných škol a jazykových škol. Absolvent je připraven prohlubovat si znalosti v oboru návaznými školeními a kurzy.