Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Info > Poznej naše obory > Maturitní studijní obory SŠ > Zahradnictví > ŠVP - Údržba golfových hřišť

ŠVP - Údržba golfových hřišť

 

Identifikační údaje Střední zemědělské školy

Název školy:

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola 

Adresa školy:

Mendelova 131, 256 01 Benešov 

Zřizovatel školy:

Středočeský kraj 

Typ právnické osoby:

příspěvková organizace 

Kód a název kmenového oboru:

41-44-M Zahradnictví

Kód a název oboru vzdělání:

41-44-M/01  Zahradnictví

Zaměření vzdělávacího programu:

Údržba golfových hřišť

 

 

Řádná délka studia vzdělávacího programu

Forma studia

Denní

4 r. 0 měs.

 

 

 

       

Vyučovací jazyk:

Český jazyk

Dosažený stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitou

Způsob ukončení studia:

Maturita

Certifikát:

Maturitní vysvědčení

 

Kontakty pro komunikaci se školou:

Telefon:                      317 723 571

Fax:                            317 723 284

E - mail:                      dobesova@zemsbn.cz

IČO:                           61664651

Jméno ředitelky:         PaedDr. Bc. Ivana Dobešová

Web:                           www.zemsbn.cz

 

Profil absolventa

Pracovní uplatnění absolventa

Absolvent školního vzdělávacího programu se uplatní při výkonu povolání jako pracovník správy a provozu golfových i jiných typů sportovních hřišť , jako pracovník ve firmách zabývajících se návrhem, realizací a údržbou velkých ploch parků a hřišť, dále najde uplatnění i ve firmách zaměřených na semenářskou výrobu, u dodavatelů travních směsí a v oblasti poradenství a výzkumu. Též jako technik v  zahradnických firmách, ale i v příbuzném zemědělském oboru. Dále může vykonávat odborné funkce v tvorbě, správě a ochraně zeleně, ve státní správě, v obchodních společnostech, službách a v projekčních firmách, které souvisejí s realizací zahradnických činností. Absolvent disponuje kompetencemi pro vedení živnosti a podnikatelské činnosti. Spojení profesních znalostí s komunikativními dovednostmi ( včetně cizojazyčných ) mu umožní uplatnění i v rámci mezinárodních odborných činností.

Úspěšné absolvování vzdělávacího programu je předpokladem pro další studium na vyšších nebo vysokých školách obdobného zaměření

 

Výsledky vzdělávání

Absolvent v oblasti výkonu profese

 • využívá znalosti z oblasti trávníkářství
 • ovládá technologie údržby golfových hřišť
 • ovládá a udržuje stroje a zařízení pro údržbu golfových hřišť
 • ovládá základní pravidle golfu   
 • prakticky využívá znalosti sortimentu zahradních rostlin, používaných strojů a zařízení, technologických postupů, navrhování sadových úprav a zahradních staveb, estetických zásad
 • navrhuje a realizuje sadové úpravy a následně organizuje jejich údržbu
 • navrhuje zahradní stavby, zakládá a udržuje cesty a trávníkové plochy
 • ovládá základní technologické postupy při pěstování hlavních druhů květin a školkařského materiálu
 • ovládá základní zahradnické práce
 • obsluhuje mechanizační prostředky a technologická zařízení včetně jejich údržby a drobných oprav, řídí osobní automobil
 • nakupuje suroviny a materiály, vede obchodní evidenci o příjmu, skladování, úpravě a prodeji produktů
 • navrhuje, organizuje a zajišťuje zahradnické služby jako je výsadba okrasných rostlin, ošetření trávníků, příprava květinových vazeb dle přání zákazníka, aranžování a projektování interiérů i exteriérů apod.
 • kontroluje kvalitu výpěstků a provedených zahradnických služeb
 • upravuje prostředí rostlin pro jejich pěstování v průběhu vegetace a řídí výživu a hnojení
 • řídí práce při sklizni, posklizňové úpravě a zpracování zahradnických produktů
 • organizuje zásahy proti chorobám a škůdcům
 • váže a aranžuje květiny a zahradnické produkty
 • aranžuje volný prostor v interiérech, na výstavách a při slavnostních příležitostech
 • provádí řez a tvarování ovocných a okrasných dřevin
 • orientuje se v podnikatelském záměru
 • posuzuje ekonomické ukazatele výroby, rentabilitu výroby, sleduje rozpracovanost zahradnické    výroby, inventarizuje trvalé porosty a majetek zahradnického podniku, kalkuluje ceny produktů zahradnické výroby
 • má základní přehled o nabídce profesních a vzdělávacích příležitostí v regionu,  umí zjistit a posoudit alternativy svého pracovního uplatnění a jim odpovídající potřeby dalšího vzdělávání
 • zná své reálné odborné i osobnostní kvality, umí konstruktivně zvažovat své možnosti v oblasti profesní dráhy(kariéry) i dalšího studia na vyšších a vysokých školách
 • vhodným způsobem prezentuje výsledky své práce i své dispozice k dalšímu profesnímu i osobnostnímu rozvoji
 • má reálnou představu o kvalitě své práce, pracuje přesně, svědomitě a pečlivě, dosahuje kvalitních výsledků a konstruktivně přistupuje ke kritice a k odstraňování případných nedostatků
 • pracuje zodpovědně, samostatně, i v týmu
 • orientuje se v tržní ekonomice, uvažuje a jedná ekonomicky v osobním i pracovním životě, má vytvořeny základní předpoklady pro rozvoj vlastních podnikatelských aktivit
 • řídí, organizuje a kontroluje činnost a výsledky pracovního týmu, řídí porady se zaměstnanci
 • pozitivně motivuje podřízené, vede údaje o dílčích personálních činnostech
 • zvládá interpersonální vztahy na pracovišti, umí adekvátně jednat s lidmi
 • pracuje s informacemi a informačními zdroji, využívá prostředků informačních a komunikačních technologií v pracovním i osobním životě
 • dodržuje obecné a specifické zásady ochrany životního prostředí, dodržuje principy ekologického provozu
 • dovede propagovat podnik

 

Předpoklady absolventa pro další rozvoj v pracovním, občanském i osobním životě

 • čte s porozuměním texty verbální, ikonické a čerpá z nich informace
 • dovede se správně a výstižně vyjadřovat v mateřském jazyce mluvenou i psanou formou, jak to vyžaduje komunikační situace
 • používá cizí jazyk jako prostředek k dorozumívání a předávání informací v osobním, společenském i pracovním styku, dovede se v cizím jazyku vyjadřovat v běžných řečových informacích
 • má základní pro život potřebné znalosti o fungování multikulturní demokratické společnosti a disponuje základními dovednostmi pro aktivní občanský život
 • v oblasti právního vědomí má základní znalosti a dovednosti
 • dovede zkoumat věrohodnost informací, myslí kriticky, vytváří si vlastní úsudek a je schopen o něm diskutovat s jinými lidmi
 • chápe význam životního prostředí a jedná v duchu udržitelného rozvoje
 • zná zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních a fyzických sil, umí poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění
 • efektivně počítá, odhaduje výsledky, rozumí kvantitativním a prostorovým vztahům

 

Vzdělávání směřuje v oblasti citů, postojů, preferencí a hodnot k tomu, že absolvent má:

 • aktivní přístup k životu a k řešení jeho problémů
 • jedná zodpovědně a čestně
 • váží si lidské svobody a lidských práv, preferuje humánní a demokratické hodnoty, přístupy a postupy před nedemokratickými
 • ctí život jako nejvyšší hodnotu
 • chrání životní prostředí
 • jedná hospodárně, ctí hodnotu lidské práce a jejích výsledků
 • pociťuje odpovědnost za vlastní zdraví , usiluje o zdravý životní styl a zvyšuje tělesnou zdatnost

 

Další výsledky vzdělávání absolventa

 Absolvent:

 • aplikuje základní matematické postupy při řešení praktických úkolů
 • definuje základní občanské a společenskovědní vědomosti a zákonitosti
 • je připraven na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život, je schopen celoživotního vzdělávání a poznávání
 • má kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, snaží se přispívat k jejich tvorbě a ochraně
 • orientuje se v tržní ekonomice a uplatňuje se na měnícím se trhu práce a akceptuje jeho požadavky
 • pracuje a jedná s ohledem na prostředí, situace a problémy včetně týmové práce
 • pracuje s informacemi a informačními zdroji
 • prokazuje komunikační kompetence, využívá jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací
 • registruje vlastní rozvíjející se osobnost, jedná samostatně a zodpovědně
 • řídí, organizuje a kontroluje činnost a výsledky pracovního týmu
 • účelně využívá informační a komunikační technologie a efektivně pracuje s informacemi
 • pracuje v týmu, upevňuje interpersonální vztahy a adekvátně jedná s lidmi
 • vhodně používá komunikativní kompetence, zvláště v cizím jazyce
 • využívá cizí jazyk v odborné i osobní komunikaci na úrovni středního vzdělání s maturitní zkouškou
 • využívá prostředků informačních a komunikačních technologií v pracovním i v osobním životě;
 • využívá svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě, ve styku s jinými lidmi a různými institucemi
 • pracuje v souladu s platnou legislativou a platnými normami a standardy v daném oboru
 • prokáže dobré kompetence k pracovnímu uplatnění na trhu práce v daném oboru 
 • organizuje si účelně práci a na pracovišti udržuje pořádek a čistotu

 

Způsob ukončení vzdělání, certifikace a možnosti dalšího vzdělávání

Vzdělávání je zakončeno maturitní zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných předpisů MŠMT. Certifikátem je vysvědčení o maturitní zkoušce. Úspěšné složení maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů vysokých škol, vyšších odborných škol a jazykových škol. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru návaznými školeními a kurzy.