Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Info > Poznej naše obory > Maturitní studijní obory SŠ > Veterinářství > ŠVP - PET specialista

ŠVP - PET specialista

 

Identifikační údaje školy

Název školy:

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131

Adresa školy:

Mendelova 131, 256 01 Benešov

Zřizovatel školy:

Středočeský kraj

Typ právnické osoby:

Příspěvková organizace

Kód a název kmenového oboru:

43-41-M Veterinární prevence

Kód a název oboru vzdělání:

43-41-M/01 Veterinářství

Zaměření vzdělávacího programu:

PET specialista

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče:

Potvrzení od lékaře, že student je schopný studia daného oboru a zaměření

 

Řádná délka studia vzdělávacího programu:

Forma studia:

Denní

4 r. 0 měs.

Vyučovací jazyk:

Český jazyk

Dosažený stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitou

Způsob ukončení studia:

Maturita

Certifikát:

Maturitní vysvědčení

 

Kontakty pro komunikaci se školou

Telefon:                      317  723 571

Fax:                            317  723 284

E - mail:                      dobesova@zemsbn.cz

IČO:                            61664651

Jméno ředitelky:           PaedDr. Bc. Ivana Dobešová

Web:                           www.zemsbn.cz

 

Platnost ŠVP:             od 1. 9. 2014

 

 

Profil absolventa

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent daného ŠVP má velmi široké uplatnění na trhu práce. Uplatní se jako pracovník na soukromých klinikách pro malá a exotická zvířata, v prodejnách drobných zvířat a chovatelských potřeb, odborný pracovník v centrech pro canisterapii, pracovník poskytující tzv. hygienu drobných zvířat (úprava srsti, drápů apod.), ošetřovatel drobných zvířat v zooparcích a zoologických zahradách, pracovník v záchytných centrech pro drobná zvířata, odborný pracovník v ekologických centrech. Absolvent se může také uplatnit na referátech ochrany přírody a životního prostředí, v oblasti marketingu a managementu, ve firmách zacházejících se zdravotnickým materiálem a ve státní správě obecně. Může také samostatně podnikat. Spojení profesních znalostí s komunikativními dovednostmi (včetně cizojazyčných) mu umožní uplatnění i v rámci odborných mezinárodních firem. Vykonává především funkce středních technickohospodářských, administrativních a správních pracovníků, a to jak v soukromé, tak i státní sféře.

Své vzdělání může dále rozvíjet na vyšších a vysokých školách, zejména v oborech veterinárních a zemědělských, ale i v jiných oborech s přírodovědným zaměřením.


 

Odborné kompetence absolventa

Absolvent:

Pracovní činnosti při chovu zvířat:

 • ovládá a používá odbornou terminologii daného oboru vzdělání
 • je schopen kontrolovat a dodržovat zoohygienické podmínky v chovu zvířat
 • uplatňuje kladný vztah a zodpovědný přístup ke zvířatům
 • zabezpečuje pohodu zvířat – welfare
 • organizuje odchov a chov jednotlivých druhů a kategorií zvířat
 • stanovuje vhodné technologické postupy pro jednotlivé druhy a kategorie zvířat
 • organizuje plemenářskou práci v chovech zvířat
 • respektuje biologickou a chemickou podstatu procesu probíhajících v organismech živočichů a rostlin při stanovení a realizaci vhodných technologických procesů, které nenarušují životní prostředí
 • ovládá údržbu a řízení motorového vozidla skupiny B

 Veterinární činnosti:

 • asistuje při veterinárních zákrocích na klinikách a ve veterinárních zařízeních
 • asistuje při aplikaci léčiv a veterinárních přípravků
 • léčí nemocná a zraněná zvířata pod vedením veterinárního lékaře
 • odebírá biologické vzorky
 • provádí dílčí vyšetření
 • poskytuje hygienu zvířat (úprava srsti, drápů apod.)
 • zajišťuje desinfekci, dezinsekci a deratizaci

 Veterinární dozor a zabezpečování hygienických požadavků při zpracování produktů živočišné výroby:

 • zabezpečí veterinární prohlídku jatečných zvířat a vyšetření masa na jatkách a při domácích porážkách
 • hodnotí hygienické podmínky a zabezpečuje hygienické požadavky při získávání a zpracování surovin živočišného původu
 • zabezpečí veterinární péči a ochranu zdraví lidí a zvířat před nemocemi způsobovanými závadnými potravinami, krmivy a surovinami živočišného původu
 • zvládá posoudit a zhodnotit jatečné zvířata při nákupu
 • odebírá vzorky potravin a surovin živočišného původu
 • provádí základní laboratorní vyšetření potravin a surovin živočišného původu
 • zajišťuje hygienu a sanitaci potravinářských provozů

 

Obecné odborné kompetence absolventa

Absolvent:

 • ovládá právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
 • dbá a dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
 • zvládá zásady poskytování první pomoci
 • organizuje si účelně práci a na pracovišti udržuje pořádek a čistotu
 • řídí a organizuje pracovní činnosti v souladu se strategií udržitelného rozvoje
 • jedná hospodárně a efektivně
 • usiluje o nejvyšší kvalitu své práce
 • dodržuje stanovené normy

 

Specifické výsledky vzdělávání absolventa

Specifické výsledky vychází z potřeb regionu, zájmu žáků a možností školy. Jsou dány vhodným výběrem volitelných vyučovacích předmětů a ovlivňují specializaci oboru na jednotlivá zaměření, ve kterých absolvent získává další odborné kompetence. V ŠVP PET specialista absolvent:

 • definuje vnější a vnitřní příčiny nemoci zvířat
 • navrhuje vhodné způsoby léčby zvířat
 • orientuje se v legislativě týkající se veterinární péče
 • hodnotí dodržování welfare zvířat
 • správně provádí všechny úkony hygieny zvířat
 • definuje specifické nemoci drobných zvířat
 • popíše riziko parazitárních nemocí drobných zvířat při jejich chovu v domácnostech
 • informuje o riziku antropozoonóz při chovu drobných zvířat
 

Další výsledky vzdělávání absolventa

Absolvent:

 • vede úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život
 • je schopen celoživotního vzdělávání a poznávání nových technologií a postupů
 • pracuje a jedná s ohledem na prostředí, situace a problémy týmové práce
 • řeší samostatně, pohotově a zodpovědně úkoly na svěřeném pracovišti a pracuje podle stanovených technologických postupů
 • definuje základní občanské společenskovědní vědomosti a zákonitosti
 • vhodně používá komunikativní kompetence i v cizím jazyce
 • účelně využívá informační a komunikační technologie a efektivně pracuje s informacemi
 • aplikuje základní matematické postupy při řešení praktických úkolů
 • prokazuje dobré kompetence k pracovnímu uplatnění na trhu práce v daném oboru

  

Absolvent v oblasti citové, postojové a hodnotové

 •  je schopen používat prostředky informačních a komunikačních technologií ke komunikaci, pro získávání a zpracování informací ve všech oblastech v pracovním a osobním životě
 • chrání životní prostředí
 • jedná odpovědně a přijímá odpovědnost za své rozhodnutí a jednání, žije čestně
 • má aktivní přístup k životu, včetně života občanského a k řešení problémů
 • pociťuje odpovědnost za své zdraví, usiluje o zdravý životní styl a o zdokonalování své tělesné zdatnosti
 • preferuje takový způsob života, aby byly zdraví ohrožující návyky, činnosti a situace co nejvíce eliminovány
 • racionálně jedná v situacích osobního a veřejného ohrožení
 • orientuje se v potřebných informacích a pracuje s nimi uvážlivě
 • uplatňuje ve svém životním stylu estetická kritéria
 • vyjadřuje se srozumitelně a souvisle, formuluje a obhajuje své názory
 • zvládá běžné pracovní i životní situace
 • žije společně s ostatními, spolupracuje a zná své místo ve společnosti

 

Předpoklady absolventa pro další rozvoj v pracovním, občanském i osobním životě

 •  čte s porozuměním texty verbální, ikonické (tabulky, grafy, schémata, výkresy atd.)
 • dovede identifikovat běžné problémy, s nimiž se v životě setká a hledá způsoby jejich řešení
 • dovede se vyjadřovat v mateřském i cizím jazyce přiměřeně situaci každodenního a pracovního života
 • má vědomosti a dovednosti z ekonomiky a podnikání potřebné k orientaci na trhu práce, v podnikových činnostech a v pracovněprávních vztazích
 • má základní numerické znalosti
 • má základní znalosti v oblasti právního vědomí
 • umí poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění
 • zná zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních a fyzických sil

  

Způsob ukončení vzdělání, certifikace a možnosti dalšího vzdělávání

Vzdělávání je zakončeno maturitní zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných předpisů MŠMT. Certifikátem je vysvědčení o maturitní zkoušce. Úspěšné složení maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů vysokých škol, vyšších odborných škol a jazykových škol. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru návaznými školeními a kurzy.