Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Info > Poznej naše obory > Maturitní studijní obory SŠ > Agropodnikání > ŠVP - Ekonomika a podnikání

ŠVP - Ekonomika a podnikání

Identifikační údaje Střední zemědělské školy:

Název školy:

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131

Adresa školy:

Mendelova 131, 256 01 Benešov

Zřizovatel školy:

Středočeský kraj

Typ právnické osoby:

příspěvková organizace

Kód a název kmenového oboru:

41-41-M Obecné zemědělství

Kód a název oboru vzdělání:

41-41-M/01  Agropodnikání

Zaměření vzdělávacího programu:

Ekonomika a podnikání

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče

Potvrzení od lékaře, že žák je schopný studia daného oboru a zaměření

 

 

Řádná délka studia vzdělávacího programu

Forma studia

Denní

4 r. 0 měs.

 

 

Vyučovací jazyk:

Český jazyk

Dosažený stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s maturitou

Způsob ukončení studia:

Maturita

Certifikát:

Maturitní vysvědčení

Kontakty pro komunikaci se školou:

Telefon:                      317 723 571

Fax:                            317 723 284

E - mail:                     dobesova@zemsbn.cz

IČO:                           61664651

Jméno ředitele školy:  PaedDr. Bc. Ivana Dobešová

Web:                           www.zemsbn.cz

Profil absolventa

Pracovní uplatnění absolventa

Absolvent uvedeného oboru vzdělání má velmi široké uplatnění na trhu práce. Uplatní se  ve výrobních provozech zemědělské prvovýroby, v samostatné podnikatelské činnosti,  ve službách pro zemědělství i jako pracovník provozních úseků zpracovatelského průmyslu, poradce organizací a podnikatelů pro zemědělství, pracovník inspekce kvality zemědělských výrobků, odborný pracovník údržby krajiny a rozvoje regionu v EU. Vykonává především funkce středních technicko – hospodářských, administrativních a správních pracovníků a to jak v zemědělských podnicích, tak ve státní správě. Může vést živnost a podnikat nejen v oblasti zemědělské prvovýroby, ale také ve službách pro zemědělství, na úseku ochrany a tvorby životního prostředí a obnovy venkova včetně agroturistiky. Spojení profesních znalostí s komunikativními dovednostmi ( včetně cizojazyčných ) mu umožní uplatnění i v rámci odborných mezinárodních firem. Své vzdělání může dále rozvíjet na vyšších a vysokých školách tohoto zaměření.

Odborné kompetence absolventa

Absolvent:

 • ovládá a používá odbornou terminologii daného oboru vzdělání
 • respektuje biologickou a chemickou podstatu procesu probíhajících v organismech rostlin a živočichů při stanovení a realizaci vhodných technologických procesů, které nenarušují životní prostředí
 • pro správné stanovení způsobu pěstování rostlin a chovu zvířat využívá základní laboratorní rozbory půdy, vody, hnojiv, osiv, krmiv a zemědělských produktů
 • sleduje a vyhodnocuje meteorologické údaje a na jejich základě volí vhodná agrotechnická opatření
 • realizuje preventivní opatření proti výskytu chorob a škůdců u rostlin a nemocí u hospodářských zvířat
 • sestavuje osevní postupy, vypracovává plány hnojení a ochrany rostlin včetně krmných plánů
 • navrhuje a vyhodnocuje vhodné technologické postupy pro pěstování rostlin
 • organizuje a případně provádí orbu, předseťovou přípravu, hnojení, setí a sázení, ošetřování porostů během vegetace, sklizeň a posklizňovou úpravu plodin
 • posuzuje stav porostů a kontroluje úspěšnost agrotechnických opatření
 • hodnotí mikroklima ve stájích a vyvozuje příslušná opatření pro chov zvířat
 • respektuje prvky welfare v chovu zvířat a plně je uplatňuje v praxi
 • navrhuje vhodné technologické postupy pro jednotlivé chovy zvířat
 • posuzuje zdravotní stav zvířat a uplatňuje preventivní opatření proti zavlečení nákaz
 • provádí a organizuje ošetřování a krmení jednotlivých druhů a kategorií zvířat
 • zakládá, ošetřuje a hodnotí pastevní porosty a vhodně organizuje pastvu
 • sestavuje krmné dávky s využitím aplikovaných programů
 • ovládá způsoby konzervace a skladování krmiv a posuzuje jejich kvalitu
 • dojí a ošetřuje mléko po nadojení
 • realizuje pěstování rostlin a chov zvířat v podmínkách alternativních způsobů zemědělství
 • vykonává a organizuje činnosti související s ochranou a tvorbou krajiny
 • zabezpečuje nákup surovin a materiálů a následně prodej zemědělských produktů
 • ovládá motorová vozidla skupiny T a B a provádí jejich běžnou údržbu
 • ovládá a seřizuje běžnou zemědělskou techniku
 • doporučuje technické linky pro jednotlivé zemědělské technologie
 • vede předepsanou provozní dokumentaci pro jednotlivé úseky práce
 • sestavuje kalkulaci výrobků a služeb
 • ovládá tvorbu cen
 • vyhotovuje účetní doklady, vede daňovou evidenci
 • zabezpečuje základní operace personálního řízení a uzavírá pracovní smlouvy
 • posuzuje ekonomické ukazatele výroby
 • zpracovává žádosti o dotace a granty
 • orientuje se v zákonech, příslušných vyhláškách a nařízeních
 • prokazuje své zkušenosti s vedením reálné firmy

Obecné odborné kompetence

Vzdělání směřuje k tomu, že absolvent:

 • dbá a dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
 • řídí a organizuje pracovní činnosti v souladu se strategií udržitelného rozvoje
 • jedná hospodárně a ekonomicky efektivně
 • usiluje o nejvyšší kvalitu své práce
 • organizuje si účelně práci a na pracovišti udržuje pořádek a čistotu

Další výsledky vzdělávání absolventa

Absolvent:

 • vede úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život
 • je schopen celoživotního vzdělávání a poznávání nových technologií a postupů
 • pracuje a jedná s ohledem na prostředí, situace a problémy týmové práce
 • řeší samostatně, pohotově a zodpovědně úkoly na svěřeném pracovišti a pracuje podle stanovených technologických postupů
 • definuje základní občanské společenskovědní vědomosti a zákonitosti
 • vhodně používá komunikativní kompetence i v cizím jazyce
 • účelně využívá informační a komunikační technologie a efektivně pracuje s informacemi
 • aplikuje základní matematické postupy při řešení praktických úkolů
 • prokazuje dobré kompetence k pracovnímu uplatnění na trhu práce v daném oboru

Specifické výsledky vzdělávání absolventa

Specifické výsledky vychází z potřeb regionu, zájmu žáků a možnosti školy. Jsou dány vhodným výběrem volitelných vyučovacích předmětů  a ovlivňují specializaci oboru na jednotlivá zaměření ve kterých absolvent získává další odborné kompetence. V ŠVP Ekonomika a podnikání absolvent :

 • zpracovává rozvahu a dokáže vysvětlit vztahy mezi aktivy a pasivy
 • ovládá základy podvojného účetnictví
 • správně rozlišuje jednotlivé druhy zásob a ovládá principy účtování „ A“ a „ B“
 • provádí účtování o oběhovém majetku, o cizím kapitálu, o nákladech a výnosech a o časovém rozlišení
 • sestavuje a uzavírá rozvahové a výsledkové účty
 • provádí předkontaci účetních dokladů a jejich zpracování v programu podvojného účetnictví
 • píše desetiprstovou metodou jakýkoli i cizojazyčný text
 • orientuje se v obchodní korespondenci
 • vhodně písemně formuluje své požadavky na různé úřady
 • ovládá marketing, management,  účetní zákony a předpisy

Absolvent v oblasti citové, postojové a hodnotové:

 • je schopen používat prostředky informačních a komunikačních technologií ke komunikaci, pro získávání a zpracování informací ve všech oblastech v pracovním a osobním životě;
 • chrání životní prostředí;
 • jedná odpovědně a přijímá odpovědnost za své rozhodnutí a jednání, žije čestně;
 • má aktivní přístup k životu, včetně života občanského a k řešení problémů;
 • pociťuje odpovědnost za své zdraví, usiluje o zdravý životní styl a o zdokonalování své tělesné zdatnosti;
 • preferuje takový způsob života, aby byly zdraví ohrožující návyky, činnosti a situace co nejvíce eliminovány;
 • racionálně jedná v situacích osobního a veřejného ohrožení
 • orientuje se v potřebných informacích a pracuje s nimi uvážlivě;
 • uplatňuje ve svém životním stylu estetická kritéria;
 • vyjadřuje se srozumitelně a souvisle, formuluje a obhajuje své názory;
 • zvládá běžné pracovní i životní situace;
 • žije společně s ostatními, spolupracuje a zná své místo ve společnosti;

Předpoklady absolventa pro další rozvoj v pracovním, občanském i osobním životě:

 • čte s porozuměním texty verbální, ikonické (tabulky, grafy, schémata, výkresy atd.);
 • dovede identifikovat běžné problémy, s nimiž se v životě setká a hledá způsoby jejich řešení.
 • dovede se vyjadřovat v mateřském i cizím jazyce přiměřeně situaci každodenního a pracovního života;
 • má vědomosti a dovednosti z ekonomiky a podnikání potřebné k orientaci na trhu práce, v podnikových činnostech a v pracovněprávních vztazích;
 • má základní numerické znalosti;
 • má základní znalosti v oblasti právního vědomí;
 • umí poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění;
 • zná zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních a fyzických sil,

Způsob ukončení vzdělání, certifikace a možnosti dalšího vzdělávání

Vzdělávání je zakončeno maturitní zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných předpisů MŠMT. Certifikátem je vysvědčení o maturitní zkoušce. Úspěšné složení maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů vysokých škol, vyšších odborných škol a jazykových škol. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru návaznými školeními a kurzy.

Maturitní zkouška:

Při organizaci a průběhu maturitních zkoušek bude škola postupovat v souladu s platnými právními předpisy. Účelem maturitní zkoušky je ověřit jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených ŠVP v příslušným oboru vzdělávání, zejména ověřit úroveň klíčových vědomostí a dovedností žáka, které jsou důležité pro jeho další vzdělávání nebo výkon odborných činností.

Ekonomika a podnikání

Státní maturitní zkouška:

Společná část:

  1. Český jazyk a literatura   komplexní zkouška ( písemná a ústní)
  2. Cizí jazyk                           komplexní zkouška ( písemná a ústní)
  3. Volitelná zkouška             z matematiky nebo informatiky

Profilová část:

 1. Odborné zemědělské předměty   (pěstování rostlin a chov zvířat)
 2. Ekonomika a účetnictví
 3. Praxe :      
  1. Vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí včetně audiovizuální prezentace
  2. Obhajoba maturitní práce v cizím jazyce
  3. Praktické předvedení dovedností z ekonomiky a účetnictví, korespondence a odborných zemědělských předmětů

K profilové odborné maturitní zkoušce budou přizváni odborníci z praxe.

U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bude v případě potřeby provedena úprava maturitních zkoušek na základě IVP v souladu s vyhláškou 73/2005 a zákonem 561/2004 Sb. v posledním platném znění.

Žáci mají možnost složit další nepovinné zkoušky související s profilem absolventa.