Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Info > COVID-19 > Pokyny pro studenty závěrečných ročníků - návrat 11.5.2020

Pokyny pro studenty závěrečných ročníků - návrat 11.5.2020

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škol, Benešov

Mendelova 131, 256 01 Benešov

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MATURITNÍ A ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU A ABSOLUTORIUM V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Pokyny pro žáky a studenty

 • Při cestě do školy a ze školy mají žáci zakrytá ústa a nos rouškou nebo jinými ochrannými prostředky (ústenka, šál apod.) a dodržují odstupy 2 metry, v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Rovněž před školou a při vstupu do školy se žáci neshromažďují, dodržují odstupy 2 metry a mají zakrytá ústa a nos.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Do budovy školy vstupují žáci po vyzvání, jednotlivě. Na počátku každého jednotlivého týdne předloží Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění ( viz příloha tohoto dokumentu), podepsané zletilým žákem nebo zákonným zástupcem u nezletilých žáků. Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
 • Žáci podstoupí měření tělesné teploty, poté se neprodleně odeberou do přidělené učebny (bez použití šatny).
 • Všichni žáci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky (lépe 3) a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zletilého žáka a nebo zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.
 • V budově školy se žáci pohybují v nutných případech, ve 2 metrových rozestupech.
 • Neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.              
 • Při realizaci praktického vyučování je nutné dodržovat také zvýšené hygienické podmínky aktuálně stanovené pro provoz jednotlivých pracovišť.
 • V případě, že žák patří do rizikové skupiny (osobně naplňuje alespoň jeden z bodů 2 – 8 z Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti), se doporučuje, aby zákonní zástupci (popřípadě zletilý žák) zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud žák či student vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti. Škola kontaktuje zákonné zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. U zletilého žáka či studenta škola neprodleně informuje rodinného příslušníka, aby si žáka či studenta vyzvedl. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

Pokyny pro studenty VOŠ

 • Pro studenty VOŠ přicházející do školy na výuku, zkoušku či konzultaci platí všechna výše uvedená pravidla. Rovněž po příchodu do školy podstupují studenti měření tělesné teploty a předkládají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

Pravidla pro poskytování stravování ve školní jídelně

 • Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.       Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
 • Strávníci si sami jídlo ani pití nenabírají a neberou si ani příbory. Jídlo, nápoje i příbory vydává výhradně personál školní jídelny.

 

V Benešově 5.5.2020                                                           PaedDr. Bc. Ivana Dobešová

                                                                                            ředitelka VOŠ a SZeŠ Benešov

příloha_čestné_prohlášení COVID-19.pdf

Pokyny pro žáky od 11.5.2020