Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Info > Poznej naše obory > Učební obory SŠ > 41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní

41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní

Učební obor Jezdec a chovatel koní.jpg

Identifikační údaje školy

Název školy:

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131

Adresa školy:

Mendelova 131, 256 01 Benešov

Zřizovatel školy:

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, tel.: 257 280 111, podatelna@kr-s.cz

Typ právnické osoby:

Příspěvková organizace

Kód a název oboru vzdělání:

41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní

Forma studia:

Denní

3 roky

Vyučovací jazyk:

Český jazyk

Dosažený stupeň vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem

Způsob ukončení studia:

Závěrečná zkouška

Certifikát:

Výuční list

 

Kontakty pro komunikaci se školou:

 

Telefon:                      317  723 571

Fax:                            317  723 284

E - mail:                      dobesova@zemsbn.cz

IČO:                           61664651

Jméno ředitelky:         PaedDr. Bc. Ivana Dobešová

Web:                           www.zemsbn.cz

 

Profil absolventa

VOŠ a SZeŠ Benešov

zřizovatel: Středočeský kraj

Školní vzdělávací program: Jezdec a chovatel koní

Obor vzdělání: 41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní

Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní forma

Platnost: od 1. 9. 2016 počínaje 1. ročníkem

 

Výsledky vzdělávání a uplatnění v praxi

Tento obor absolventy kvalifikuje pro uplatnění na trhu práce.  Absolventi získají specifické odborné vzdělávání jako přípravu pro výkon povolání, ale také všeobecné vzdělání a klíčové kompetence, umožňující efektivní vykonávání pracovní role.

Absolvent se uplatní zejména v povoláních jezdec, ošetřovatel a chovatel koní, a to nejen v zemědělské prvovýrobě a službách pro zemědělství, ale i v lesním hospodářství, rekreačním a rehabilitačním ježdění, agroturistice, podnicích s potažní dopravou a dalších provozech zaměřených na chov koní. Absolvent se uplatní v oblasti sportovního nebo dostihového ježdění, chovu koní a odchovu hříbat. Absolvent je tedy připraven pro práci v jízdárnách, v dostihových i sportovních stájích, plemenářských zařízeních a také pro soukromé podnikání v zemědělství. Absolventi se mohou profesně vzdělávat do náročných funkcí cvičitelů, trenérů a vedoucích jízdárenských provozů.

Po úspěšném absolvování studia jsou schopni kvalifikovaně vykonávat činnosti, které jsou součástí profilu absolventa. Jsou připravováni také pro další odborné nástavbové studium, zejména v oborech zemědělství.

 

Odborné kompetence absolventa

Vykonávat pracovní činnosti v chovu koní, aby absolventi:

 • ošetřovali jednotlivé kategorie koní, sledovali jejich růst a vývin;
 • připravovali krmiva pro jednotlivé kategorie koní, smyslově posuzovali krmiva a jednotlivá krmiva vhodně uskladňovali;
 • obsluhovali a pečovali o technická (chovatelská a výcviková) zařízení a stájovou mechanizaci v chovu koní, ošetřovali postrojový a sedlový materiál;
 • pečovali o zdraví koní, posuzovali jejich zdravotní stav a rozpoznali příznaky a příčinu běžných onemocnění a dovedli poskytnout první pomoc, asistovali při veterinárních zákrocích a ošetřovali koně dle pokynů veterináře;
 • poskytovali odbornou péči o kopyta, asistovali při podkování koní;
 • poznávali a využívali různá plemena koní ve všech oblastech využití koní;
 • zajišťovali reprodukci koní a odchov hříbat s přihlédnutím na jeho význam pro další využití koní

 

Vykonávat pracovní činnosti v jednotlivých disciplínách jezdectví, aby absolventi:

 

 • vykonali základní a speciální výcvik jezdce;
 • používali zařízení a pomůcky pro jízdu na koni a v zápřeži;
 • prováděli základní a speciální výcvik koní pro práci pod sedlem i v zápřeži;
 • připravovali mladé koně pro práci pod sedlem i v zápřeži;
 • realizovali trénink koně pro jednotlivé sportovní a dostihové disciplíny a ostatní způsoby využití koní;
 • absolvovali soutěže či dostihy podle svého zaměření;
 • připravovali koně ke zkouškám výkonnosti;
 • řídili se pravidly jezdeckých subjektů podle svého zaměření.

 

Vykonávat provozní činnosti spojené s chovem a využitím koní, aby absolventi:

 • vedli chovatelskou evidenci a evidenci spojenou s využitím koní pro ostatní účely a další běžné provozní záznamy;
 • pečovali o pracovní a životní prostředí, respektovali specifika chovu koní v podmínkách ekologického zemědělství;
 • při práci uplatňovali kladný vztah a zodpovědný přístup ke zvířatům, zabezpečovali pohodu zvířat (welfare).

 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, aby absolventi:

 

 • chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem;
 • znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence;
 • osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik;
 • znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce);
 • byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout.

 

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, aby absolventi:

 

 • chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku;
 • dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení
 • jakosti zavedeným na pracovišti;
 • dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta a zaměstnavatele

 

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, aby absolventi:

 

 • znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení;
 • zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady;
 • efektivně hospodařili s finančními prostředky;
 • nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.

 

Klíčové kompetence

Z jednotlivých klíčových kompetencí se zaměříme především na rozvíjení následujících kompetencí:

 

a) Kompetence k učení

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat

dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, absolventi by měli:

 

 • mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
 • ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky;
 • uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace;
 • s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky;
 • využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí;
 • sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí;
 • znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání.

 

b) Kompetence k řešení problémů

 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni samostatně řešit běžné pracovní i

mimopracovní problémy, absolventi by měli:

 • porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky;
 • uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace;
 • volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve;
 • spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení).

 

c) Komunikativní kompetence

 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní

formě v různých učebních, životních i pracovních situacích, absolventi by měli:

 • vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat;
 • formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně;
 • účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje;
 • zpracovávat běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty; snažit se dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii;
 • zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů, popř. projevů jiných lidí;
 • vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování;
 • Dosáhnout jazykové úrovně potřebné pro základní komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce;
 • dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro základní pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět základní odborné terminologii a základním pracovním pokynům v písemné i ústní formě);
 • pochopit výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností.

 

d) Personální a sociální kompetence

 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání

své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů, absolventi by měli:

 • posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích;
 • stanovit si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek;
 • reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku;
 • ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí;
 • mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí;
 • adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní;
 • pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností;
 • přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly;
 • podněcovat práci v týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů,
 • přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým.

 

e) Občanské kompetence a kulturní povědomí

 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v

demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury, absolventi by měli:

 • jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu;
 • dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost ostatních lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci;
 • jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie;
 • uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých;
 • zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě;
 • chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních;
 • uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu;
 • podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah

 

f) Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých

osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení, absolventi by měli:

 • mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání;
 • uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám;
 • mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru;
 • cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze;
 • mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky
 • umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání;
 • vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle;
 • znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků;
 • rozumět principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání;
 • dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi.

 

g) Matematické kompetence

 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni využívat matematické

dovednosti v různých životních situacích, absolventi by měli:

 • správně používat a převádět běžné jednotky;
 • používat pojmy kvantifikujícího charakteru;
 • číst různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.);
 • provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy;
 • nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je popsat a využít pro dané řešení;
 • aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru;
 • aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích.
 • Ovládat základy rodinné finanční gramotnosti

 

h) Kompetence využívat prostředky informačch a komunikačch technologií a pracovat sinformacemi

 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a

aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi, absolventi by měli:

 • pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií;
 • pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením;
 • učit se používat nové aplikace;
 • komunikovat pomocí elektronické pošty a využívat další prostředky online a offline komunikace;
 • získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet;
 • pracovat s informacemi z různých zdrojů na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií;
 • uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím.

 

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání

Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Dosažený stupeň vzdělání je střední vzdělání s výučním listem. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.

Délka a forma vzdělávání:

Tento obor vzdělání se realizuje ve tříletém studiu v denní formě vzdělávání.