Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Pro studenty > Info - COVID 19

Info - COVID 19

Rozpis distanční, prezenční výuky a praxí v týdnu od 7. 12. 2020 do 11. 12. 2020

Od 7. 12. 2020 platí pro školství nové podmínky pro výuku. 

Nově: u ostatních žáků a studentů, kteří byli povinni se dosud vzdělávat distančním způsobem, se přechází u prezenčního teoretického vyučování na režim rotační výuky – střídání celých tříd (příp. studijních skupin/ročníků v konzervatoři) po týdnech.

 

Žáci učňovských oborů budou mít již veškerou výuku prezenční formou (teoretickou i praktickou).  

 

V týdnu od pondělí 7. 12. 2020 bude výuka pro jednotlivé třídy probíhat následovně:

 

 
PREZENČNÍ VÝUKA VE ŠKOLE DISTANČNÍ VÝUKA  PRAKTICKÁ PREZENČNÍ VÝUKA VE ŠKOLE
1.PL 1.VT    1. VT - pondělí, úterý - školní hospodářství
1.VP 1.AGZ  1. AGZ - 1.Z - čtvrtek, pátek
2.FCZ  2.LT   2. LT - čtvrtek, pátek - PAT, CHE, BIE
2.AGZ    2.VP   2. VP - středa, čtvrtek - školní hospodářství
3.AE  3.VP  3. VP - čtvrtek, pátek - školní hospodářství
3.LT 2. VOŠ  1. FCZ - odborný výcvik na pracovištích
1. VOŠ    3. FCZ - - odborný výcvik na pracovištích
3.VOŠ a 4.ročníky SŠ      1. E - středa, čtvrtek - školní hospodářství

 

 Režim zajištění výuky VOŠ a SZeŠ Benešov od 7_12_2020.pdf

Aktuální informace k vyúčtování poplatků za ubytování v DM v období mimořádných vládních opatření z důvodu COVID19

1. 12. 2020

Za období, kdy žáci nebyli přítomni na DM a jednalo se o překážky ze strany školy/uzavřený DM, distanční výuka/, budou žákům poplatky vyúčtovány a vráceny. O přeplatek ponížíme platby v dalším období. 

Za prosinec není poplatek za ubytování žákům účtován. 

Pokud žák má nařízenou prezenční nebo praktickou výuku a není přítomen na DM, jedná se o překážku ze strany žáka. Za toto období se poplatek účtuje. 

Viz. přiložený dokument: Informace pro ubytované žáky v DM_platby za ubytování během uzavření školy.pdf

 

Bohužel  se nám 2. listopadu žáci do školy nevrátí a budeme pokračovat s distanční výukou jako před prázdninami

26.10.2020

Připojujeme pár rad od ministerstva školství, jak se v dnešní složité době chovat a chránit tak sebe i své blízké. 

Covid 19 - leták

OD 18. ZÁŘÍ 2020 POVINNOST NOSIT ROUŠKY I BĚHEM VÝUKY 

 17. 9. 2020
 
Povinnost nosit roušky
 
!?PROSÍM POZOR - od zítřka 18. září platí nová pravidla pro nošení roušek ve školách!?
???? od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
 
???? Výjimka z povinnosti nošení roušek ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol se vztahuje na:
 • internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,

V případě, že na sobě budete pociťovat příznaky virového onemocnění COVID 19 kontaktujte svého lékaře.

Odběry jsou prováděny v benešovské nemocnici. 

Odběrové místo na objednání 7-19 hod

Od 10. 9. 2020 je dle stanoviska ministra zdravotnictví povinnost nosit roušky uvnitř budov na celém území ČR

9. 9. 2020 

Upřesnění k povinnosti nosit od 10. 9. 2020 roušky uvnitř budov:
V souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví zveřejněnými 9. 9. 2020 na webu MŠMT se s účinností od 10. 9. 2020 nařizuje:
?? nosit roušku ?? (ochranné prostředky dýchacích cest - ústa, nos) v prostorách školy a školského zařízení.
(zákaz se vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody))
Roušky se nosit nemusí tedy například v učebnách, laboratořích nebo tělocvičnách. Stejně tak se roušky nemusí nosit v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance.
?? zákaz se nevztahuje na:
? internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,

povinnost nošení roušek od 10.9.2020

Interní pokyn ředitelky školy - pravidla pro žáky ubytované v domově mládeže 

14. 9. 2020

S platností od 14. 9. 2020 od 15 hod do odvolání platí tyto pravidla:

 1. Dezinfekci provádí žáci při vstupu na DM. Během přítomnosti na DM dodržují žáci hygienická opatření.
 2. Zákaz návštěv žáků na pokojích/platí i mezi ubytovanými žáky/. Cizím osobám je vstup na DM zakázán.
 3. Zákaz shromažďování žáků na chodbách. Žáci mohou ke kontaktu se spolužáky využívat společenskou místnost na DM.
 4. Konzumace jídla na chodbách je zakázaná. K tomuto účelu je vyhrazena kuchyňka, popř. pokoj žáka. Jídlo si žák připravuje samostatně.
 5. Nošení roušek: Žáci nosí roušky na chodbách DM a při vstupu do vychovatelny. Na pokojích a ve společenské místnosti roušky být nemusí. 
 6. Po použití sprch otevřít okno a vyvětrat. 
 7. Větrat na ložnicích během dne, ráno při odchodu do školy nechat otevřené okno. Okno zavře vychovatelka při ranní kontrole ložnic.
 8. Při pohybu po DM dodržuje žák bezpečnou vzdálenost. 

Celé znění pokynů naleznete zde: 

Pokyny pro ubytované žáky v domově mládeže VOŠ a SZeŠ Benešov 14_9_2020

Pokyny pro studenty závěrečných ročníků - návrat 11.5.2020

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škol, Benešov

Mendelova 131, 256 01 Benešov

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MATURITNÍ A ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU A ABSOLUTORIUM V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Pokyny pro žáky a studenty

 • Při cestě do školy a ze školy mají žáci zakrytá ústa a nos rouškou nebo jinými ochrannými prostředky (ústenka, šál apod.) a dodržují odstupy 2 metry, v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Rovněž před školou a při vstupu do školy se žáci neshromažďují, dodržují odstupy 2 metry a mají zakrytá ústa a nos.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Do budovy školy vstupují žáci po vyzvání, jednotlivě. Na počátku každého jednotlivého týdne předloží Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění ( viz příloha tohoto dokumentu), podepsané zletilým žákem nebo zákonným zástupcem u nezletilých žáků. Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
 • Žáci podstoupí měření tělesné teploty, poté se neprodleně odeberou do přidělené učebny (bez použití šatny).
 • Všichni žáci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky (lépe 3) a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zletilého žáka a nebo zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.
 • V budově školy se žáci pohybují v nutných případech, ve 2 metrových rozestupech.
 • Neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.              
 • Při realizaci praktického vyučování je nutné dodržovat také zvýšené hygienické podmínky aktuálně stanovené pro provoz jednotlivých pracovišť.
 • V případě, že žák patří do rizikové skupiny (osobně naplňuje alespoň jeden z bodů 2 – 8 z Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti), se doporučuje, aby zákonní zástupci (popřípadě zletilý žák) zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud žák či student vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti. Škola kontaktuje zákonné zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. U zletilého žáka či studenta škola neprodleně informuje rodinného příslušníka, aby si žáka či studenta vyzvedl. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

Pokyny pro studenty VOŠ

 • Pro studenty VOŠ přicházející do školy na výuku, zkoušku či konzultaci platí všechna výše uvedená pravidla. Rovněž po příchodu do školy podstupují studenti měření tělesné teploty a předkládají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

Pravidla pro poskytování stravování ve školní jídelně

 • Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.       Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
 • Strávníci si sami jídlo ani pití nenabírají a neberou si ani příbory. Jídlo, nápoje i příbory vydává výhradně personál školní jídelny.

V Benešově 5.5.2020                                                           PaedDr. Bc. Ivana Dobešová

                                                                                            ředitelka VOŠ a SZeŠ Benešov

příloha_čestné_prohlášení COVID-19.pdf

Pokyny pro žáky od 11.5.2020

Pokyny pro ubytování v DM od 11.5.2020

Od 11.5.2020, respektive od 10.5.2020 se mohou v domově mládeže ubytovat pouze studenti závěrečných ročníků, kteří se vrací k prezenční výuce od 11.5.2020 

Ostatní žáci a studenti budou mít, dle individuální potřeby, umožněné ubytování v pozdějším termínu! 

Domov mládeže při VOŠ a SZeŠ Benešov, Mendelova 131, 256 01 Benešov

Pokyny pro ubytované v domově mládeže v období do konce školního roku 2019/2020

Domov mládeže bude v provozu od 10.5.2020 od 16 hodin.  Při vstupu na DM zletilý žák či student podepisuje čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění. Nezletilý žák přiveze toto prohlášení podepsané od zákonného zástupce /viz příloha/. Při příjezdu na DM bude měřena teplota.

Pravidla provozu domova mládeže :

 • Vstup do DM je umožněn pouze ubytovaným žákům či studentům, nikoliv rodičům či návštěvám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci DM nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák musí mít 3 roušky na den, starat se o jejich čistotu a dezinfekci. Současně je potřeba mít sáček na uložení roušek. Textilní roušky lze varem dezinfikovat pouze ve vlastních nádobách a to ve stanovené době vychovatelem. S rozpisem budou žáci seznámeni při příjezdu na DM.
 • Místo vyhrazené pro dezinfekci roušek s návodem, jak postupovat při desinfekci, je klubovna DM.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zletilého žáka nebo zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem ukončení ubytování žáka v DM.
 • Rozestupy v prostorách DM budou 2 m /minimálně 1,5 metru/.
 • Společenské místnosti budou uzavřeny po dobu epidemiologických opatření.
 • Sprchování ve společných sprchách bude možné podle rozpisu s časovými intervaly 30 minut. Žák bude s rozpisem seznámen při příjezdu na DM. Harmonogram sprchování bude nastaven tak, aby byla dodržena epidemiologická opatření.
 • Pro případné objevení podezření z onemocnění COVOD 19 v průběhu provozu bude vyhrazen pokoj pro karanténu, vybavený podle hygienických požadavků.
 • Prostředky na dezinfikování rukou budou na záchodech, v umývárnách DM a chodbách DM.
 • Před znovuotevřením DM budou všechny pokoje a společné prostory důkladně uklizeny a vydezinfikovány.

Pokoje:

 • Na každém pokoji bude ubytován pouze jeden žák. Návštěvy jsou zakázány.
 • Každý pokoj bude vybaven nádobou s desinfekcí a jednorázovými papírovými ubrousky.
 • Na pokoji se nevyžaduje nošení roušky. Po sejmutí ji žák vloží do sáčku.
 • Žák či student neprodleně po přezutí použije dezinfekci rukou. Doporučuje se předchozí umytí rukou mýdlem a teplou vodou.
 • Žák či student bude často větrat pokoj /zásadní preventivní faktor/.

Rámcová pravidla pro stravování žáků DM:

 • Snídaně a večeře: formou balíčků, vydává vychovatel včetně čistých příborů.
 • Obědy: školní jídelna. Obědy budou vydávány podle harmonogramu výuky, v čase, který žáci striktně dodržují. Strávníci si sami jídlo, pití ani příbory neberou.
 • Žáci a studenti budou rozděleni na skupiny a vstupují do jídelny v rozestupu 2 metrů.
 • Rouška se odkládá pouze při samostatné konzumaci jídla v jídelně.
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci. Dezinfekce a jednorázové papírové ubrousky budou umístěny před vstupem do jídelny.

Při podezření na možné příznaky COVID 19:

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID 19 /horečka, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest/, nesmí do domova mládeže vstoupit.
 • Pokud žák či student vykazuje některý z možných příznaků COVID 19, je umístěn do karantény na předem připravený pokoj a vychovatel kontaktuje rodiče k okamžitému vyzvednutí žáka či studenta. O podezření na nákazu informuje službu konající vychovatel spádovou hygienickou stanici a vedení školy.

V Benešově dne 6.5.2020

příloha_čestné_prohlášení COVID-19.pdf