Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Pro uchazeče > Přijímací řízení > Maturitní obory - střední škola

Příjímací řízení - maturitní obory 

Základní informace o studijních oborech  

Ve školním roce 2022/2023 budou přijímáni žáci do čtyř školních vzdělávacích programů: 

ŠVP Agropodnikání   (41-41-M/01) se zaměřeními:   

Podnikání v precizním zemědělství 

Chov koní a jezdectví 

Mechanizace v precizním zemědělství 

ŠVP Veterinářství   (43-41-M/01) se zaměřeními:   

Veterinární technik 

PET specialista                                                

ŠVP Zahradnictví   (41-44-M/01) se zaměřením:  

Tvorba a údržba zeleně 

ŠVP Přírodovědné lyceum   (78-42-M/05) se zaměřením: 

Věda a výzkum 

 

Pro školní rok 2022/2023 přijímáme do 1. ročníků maximálně 81 žáků (souhrnný údaj pro všechny maturitní obory). 

 

Přihlášení ke studiu                                                                       

 • Přihláška se podává na tiskopisu, který najdete na webu MŠMT nebo na našich stránkách:  Prihlaska_SS_20212022_denni.pdf, MŠMT ČR (msmt.cz) 
 • Spolu s přihláškou je nutné i odevzdat motivační dopis!
 • Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdá řediteli školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2022. Přihlášku lze zaslat poštou na adresu: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131, 256 01 Benešov nebo odevzdat osobně v sekretariátu školy. 
 • Po tomto termínu obdrží každý uchazeč písemné informace o přijímacím řízení. Současně mu bude přiděleno registrační číslo, pod nímž bude po celou dobu přijímacího řízení evidován. 
 • Na přihlášce musí být uvedena emailová adresa a telefonní kontakt zákonného zástupce. 
 • Do přihlášky nezapomeňte uvést mimo kódu a názvu Školního vzdělávacího programu (ŠVP) také název studijního zaměření (např. ŠVP Veterinářství 43-41-M/01, zaměření Pet specialista).
 • V případě podání přihlášky na dva školní vzdělávací programy (ŠVP) nebo různé studijní zaměření v rámci jednoho ŠVP uvede uchazeč pořadí zaměření podle svého zájmu. 
 • Pro všechny obory (vyjma Přírodovědného lycea) tvoří povinnou součást přihlášky i potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti. Jedná se o potvrzení lékaře na přihlášce (§59 Školského zákona) dle Nařízení vlády č. 211/2010, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Přijímací zkoušky do maturitních oborů pro školní rok 2022/2023  

Termíny jednotné přijímací zkoušky

 
Řádný termín 1. kolo
 • 12.4. 2022
 • 13.4. 2022
Náhradní termín 1. kolo
 • 10.5. 2022
 • 11.5. 2022

Termíny školní přijímací zkoušky 

 ŠVP Přírodovědné lyceum - Věda a výzkum

 • 19. 4. 2022 - řádný termín 

  26. 4. 2022 - 1. náhradní termín

  17. 5. 2022 - 2. náhradní termín

 • ŠVP Agropodnikání - Chov koní a jezdectví

  20. 4. 2022 - řádný termín

  27. 4. 2022 - 1. náhradní termín

  18. 5. 2022 - 2. náhradní termín

 

Přípravný jazykový kurz pro uchazeče o studium na PL

Pro školní rok 2022/2023 je pro uchazeče o studium Přírodovědného lycea - zaměření Věda a výzkum - stanovena školní přijímací zkouška z anglického jazyka. 

Zkouška se bude skládat ze tří částí: 

 • písemná zkouška
 • test OPT 
 • ústní zkouška 

 

Nabízíme vám možnost se pod naším vedením na zkoušku z anglického jazyka dobře připravit...

Uchazeči se mohou přihlásit do přípravného kurzu, který bude probíhat převážně online formou a poslední dva bloky prezenčně v hlavní budově školy VOŠ a SZeŠ Benešov, Mendelova 131,  256 01 Benešov, a to vždy ve středu v rozsahu dvou vyučovacích hodin.

Více informací o přípravném kurzu naleznete zde: https://www.zemsbn.cz/pripravny-jazykovy-kurz-pro-uchazece-o-studium-na-pl

 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení 

 • Podrobná kritéria pro přiřazení bodového hodnocení jsou k dispozici zde: Kritéria pro přijímací řízení do 1. ročníku střední školy - maturitní obory 2022_2023.pdf
 • Uchazeči budou přijímáni v pořadí od nejvyššího bodového hodnocení k nejnižšímu bodovému hodnocení. Nejlepšího výsledku tedy dosáhne uchazeč s nejvyšším počtem bodů. 
 • Podle výsledků dosažených uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitelka školy jejich pořadí.
 • Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů v prvním řádném kole bude zveřejněn na internetových stránkách školy a před vstupem do areálu školy na úřední desce. 
 • Rozhodnutí o přijetí ke studiu nebude zasíláno poštou. Písemná rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou v prvním kole odeslána zákonným zástupcům uchazečů dopisem určeným do vlastních rukou. 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení 1. kola 

 • do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem (CERMAT) - předpokládané datum zveřejnění výsledků na webu školy je 29. dubna 2022 (pro uchazeče konající zkoušku v řádném termínu).

 

Přijetí ke studiu 

Uchazeč, který úspěšně vykoná přijímací zkoušky, vyplní po zveřejnění výsledků Zápisový lístek, který obdržel na ZŠ, s názvem školy,  ŠVP a studijního zaměření. Tento lístek pak odevzdá osobně ve škole nebo ho odešle poštou a to do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (tedy oznámení o přijetí). Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem lhůty účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. 

 

V Benešově, dne 31. 1. 2022

PaedDr. Bc. Ivana Dobešová

ředitelka školy

 

 

Tato stránka nemá žádné podstránky.

 

Tato stránka nemá žádné podstránky.