Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Staré stránky - promazat > Přijímací řízení SŠ > Maturitní obory - střední škola

Maturitní obory - střední škola

Termíny školní přijímací zkoušky - 2. kolo - Přírodovědné lyceum

Termín pro doručení přihlášky do 2. kola přijímacího řízení: 16. června 2021

 

Termíny konání školní přijímací zkoušky: 

 • řádný termín přijímací zkoušky: 30. června 2021 (od 8 do 16 hodin)
 • náhradní termín přijímací zkoušky: 15. července 2021 (od 8 do 16 hodin)

Výsledky příjímacího řízení pro 2. kolo budou zveřejněny na internetových stránkách školy a před vstupem do areálu školy na úřední desce, a to v těchto termínech:

 • pro řádný termín přijímací zkoušky: 2. července 2021 v 16 hodin
 • pro náhradní termín přijímací zkoušky: 16. července 2021 v 16 hodin

Průběh přijímacího řízení 

 • V rámci přijímacího řízení stanovila ředitelka školy jednotná přijímací kritéria. Na základě Opatření obecné povahy MŠMT č.j.: MSMT-43073/2020-3 ředitelka školy stanovuje, že v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 pro obory Agropodnikání, Veterinářství, Zahradnictví a Přírodovědné lyceum se nebude konat jednotná přijímací zkouška 
 • Uchazeči budou ke studiu přijímáni na základě školní přijímací zkoušky a dle nastavených kritérií pro jednotlivé obory. Školní přijímací zkouška proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů formou vyplnění on-line formuláře, ve kterém uchazeč projeví zájem o studovaný obor (viz. zaslané pokyny). Uchazeč obdrží poštou pozvánku k připojení do on-line aplikace k vyplnění formuláře.  

Kritéria a hodnocení výsledků přijímacího řízení naleznete níže na stránce. 

 

Nové termíny školní přijímací zkoušky - 1. kolo

6. 4. 2021

Na základě pokynů od MŠMT ze dne 15. března 2021 ředitelka školy stanovuje nové termíny konání školní přijímací zkoušky:

 • 11. května 2021 - řádný termín
 • 1. června 2021 - náhradní termín 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na internetových stránkách školy a před vstupem do areálu školy na úřední desce, a to v těchto termínech:

 • 19. května 2021 v 16 hodin (pro řádný termín přijímací zkoušky)
 • 14. června 2021 v 16 hodin (pro náhradní termín přijímací zkoušky)

 

 

Základní informace o studijních oborech  

Ve školním roce 2021/2022 budou přijímáni žáci do čtyř maturitních oborů: 

Agropodnikání   (41-41-M/01) se zaměřeními:   

ŠVP Podnikání v zemědělství 

ŠVP Chov koní a jezdectví 

ŠVP Mechanizace v zemědělství 

Veterinářství   (43-41-M/01) se zaměřeními:   

ŠVP Veterinární technik 

ŠVP PET specialista                                                

Zahradnictví   (41-44-M/01) se zaměřeními:  

ŠVP Tvorba a údržba zeleně 

Přírodovědné lyceum   (78-42-M/05) se zaměřením: 

ŠVP Věda a výzkum 

Pro školní rok 2021/2022 přijímáme do 1. ročníků maximálně 120 žáků (souhrnný údaj pro všechny maturitní obory). 

 

Přihlášení ke studiu                                                                       

 • Přihláška se podává na tiskopisu, který najdete na webu MŠMT nebo na našich stránkách:  Prihlaska_SS_20202021_denni.pdf, MŠMT ČR (msmt.cz) 
 • Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdá řediteli školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2021. Přihlášku lze zaslat poštou na adresu: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131, 256 01 Benešov nebo odevzdat osobně v sekretariátu školy. 
 • Po tomto termínu obdrží každý uchazeč písemné informace o přijímacím řízení. Současně mu bude přiděleno registrační číslo, pod nímž bude po celou dobu přijímacího řízení evidován. 
 • Na přihlášce musí být uvedena emailová adresa a telefonní kontakt zákonného zástupce. 
 • Do přihlášky nezapomeňte uvést mimo kódu a názvu oboru i název Školního vzdělávacího programu (ŠVP). 
 • V případě podání přihlášky na dva obory vzdělání na naší škole nebo různé ŠVP v rámci jednoho oboru uvede uchazeč pořadí oborů (ŠVP) podle svého zájmu. 
 • Pro všechny obory tvoří povinnou součást přihlášky i potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti. Jedná se o potvrzení lékaře na přihlášce (§59 Školského zákona) dle Nařízení vlády č. 211/2010, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Přijímací zkoušky do maturitních oborů pro školní rok 2021/2022  

 • V rámci přijímacího řízení stanovila ředitelka školy jednotná přijímací kritéria. Na základě Opatření obecné povahy MŠMT č.j.: MSMT-43073/2020-3 ředitelka školy stanovuje, že v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 pro obory Agropodnikání, Veterinářství, Zahradnictví a Přírodovědné lyceum se nebude konat jednotná přijímací zkouška 
 • Uchazeči budou ke studiu přijímáni na základě školní přijímací zkoušky a dle nastavených kritérií pro jednotlivé obory. Školní přijímací zkouška proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů formou vyplnění on-line formuláře, ve kterém uchazeč projeví zájem o studovaný obor (viz. zaslané pokyny). Uchazeč obdrží poštou pozvánku k připojení do on-line aplikace k vyplnění formuláře.  
 • Ředitelka školy stanovila tyto termíny pro konání školní přijímací zkoušky:

  • 11. května 2021 - řádný termín
  • 1. června 2021 - náhradní termín 
 • Kritéria pro jednotlivé studijní obory jsou uvedeny v přiloženém souboru.

Kritéria pro přijeti ke studiu pro jednotlivé studijní obory zakončené maturitní zkouškou: 

 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení 

 • Uchazeči budou přijímáni v pořadí od nejvyššího bodového hodnocení k nejnižšímu bodovému hodnocení. Nejlepšího výsledku tedy dosáhne uchazeč s nejvyšším počtem bodů. 
 • Podle výsledků dosažených uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitelka školy jejich pořadí.
 • Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů v prvním řádném kole bude zveřejněn na internetových stránkách školy a před vstupem do areálu školy na úřední desce, a to nejpozději 19. května v 16 hodin. Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů z náhradního termínu školní přijímací zkoušky bude zveřejněn nejpozději 14. června 2021 v 16 hodin.
 • Rozhodnutí o přijetí ke studiu nebude zasíláno poštou. Písemná rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou v prvním kole odeslána zákonným zástupcům uchazečů dopisem určeným do vlastních rukou. 

 

Přijetí ke studiu 

Uchazeč, který úspěšně vykoná přijímací zkoušky, vyplní po zveřejnění výsledků Zápisový lístek, který obdržel na ZŠ, s názvem školy, oboru a ŠVP. Tento lístek pak odevzdá osobně ve škole nebo ho odešle poštou a to do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (tedy oznámení o přijetí). Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem lhůty účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. 

 

V Benešově 29. ledna 2021 

PaedDr. Bc. Ivana Dobešová

ředitelka školy

 

Tato stránka nemá žádné podstránky.