Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Domů > O škole > Školní poradenské centrum

Školní poradenské centrum při VOŠ a SZeŠ Benešov

 ilustrační obrázek - poradenské centrum

 

Základním posláním školního centra je realizace školního pedagogicko-psychologického poradenství. Programovým cílem tohoto poradenství je vytvářet takové podmínky pro studium všech žáků a studentů tak, aby mohli dosahovat optimálních studijních úspěchů, a napomáhat jejich osobnostnímu a profesnímu růstu. V tomto ohledu jsou tedy stěžejními záměry školního centra:

1) vytvoření podmínek pro širokou prevenci školní neúspěšnosti a péče o žáky neprospívající, u kterých se bude snažit vytvářet ve spolupráci s pedagogickými pracovníky školy předpoklady pro zlepšení, poskytování individuální podpory žákům v osobnostních problémech, při studijních obtížích, dále poskytování kariérového poradenství a konzultací při výběru možností dalšího studia nebo profesní orientace

2) poskytování odborné metodické podpory při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a spolupodílení se na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a plánů podpůrných opatření, seznamování pedagogického sboru s nejnovějšími psychologickými a speciálně pedagogickými poznatky a dovednostmi a jejich aplikace do praxe

3) vytváření podmínek pro dobrou adaptaci žáků prvních ročníků, podpora příznivého sociálního klimatu školy a spolupráce všech pracovníků školy při prevenci sociálně patologických jevů

4) spolupráce se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základu primární prevence, která bude napomáhat žákům a studentům vyvarovat se rizikovému chování, rozpoznat ho a i na něj poukázat a případně ho řešit či vyhledat odbornou pomoc

5) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními jako PPP Benešov, případně zdravotními a dalšími zařízeními – K- centrem, SZÚ Hradec Králové, Kalogathie s.r.o., Magdaléna o.p.s., a případně s Policií ČR, odborem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)

6) spolupráce se zákonnými zástupci žáků a studentů, poradenská činnost a konzultace při řešení výchovných a studijních problémů a další profesní orientace.

SPC - konzultacni hodiny 19-20.pdf

 

Přiložené soubory

Hodnocení činnosti SPP centra.pdf