Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Ubytování

Ubytování

Obecné informace pro uchazeče o umístění v domově mládeže při VOŠ a SZeŠ Benešov, Mendelova 131

 • Ubytování bude poskytováno v souladu s vyhláškou č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních.
 • Ubytování v domově mládeže se poskytuje na dobu jednoho školního roku.
 • Výši měsíčního poplatku za ubytování v domově mládeže (dále jen „poplatek“) stanovuje ředitel domova.
 • Výše úplaty za ubytování v domově mládeže se nemění, i když žák/student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud je žák/student v domově ubytován jen část kalendářního měsíce z důvodu organizace školního roku ve škole, jejímž je žákem/studentem, stanoví se výše úhrady za ubytování úměrně k počtu dnů, po které je ubytován.
 • Zletilý žák/student, příp. zákonný zástupce nezletilého žáka, se zavazuje hradit poplatek pravidelně, vždy nejpozději k poslednímu dni měsíce, který předchází období, za které je poplatek hrazen, a to bankovním převodem na účet, vedený u Komerční banky č. účtu 475220277/0100.
 • V ceně poplatku je zahrnuta spotřebovaná elektrická energie za používání těchto vlastních elektrospotřebičů: fén, holicí strojek, lampička, nabíječka na mobil, nabíječka na notebook.
 • Žák/student je oprávněn používat v domově mládeže elektrická zařízení s více jak 2.000 W odběru pouze s písemným povolením ředitele školy. Žák/student nesmí v domově mládeže instalovat a používat jakékoliv spotřebiče, které nejsou schváleny pro provoz v České republice.
 • Ředitel domova je oprávněn rozhodnout o změně výše poplatku i v průběhu školního roku.
 • Rozhodnutí bude doručeno na adresu pro doručování, kterou žák/student, příp. zákonný zástupce nezletilého žáka, uvedl v přihlášce. Rozhodnutí může být doručeno také osobně, např. na třídních schůzkách. V rozhodnutí bude stanoven den, od kterého se mění výše poplatku. Žák/student, příp. zákonný zástupce nezletilého žáka, se zavazuje, že bude hradit poplatek v nově stanovené výši ode dne uvedeného v rozhodnutí.
 • Rozhodnutí, doručované na adresu pro doručování, se považuje za doručené i v případě, kdy bylo doručováno držitelem poštovní licence jako doporučená zásilka do vlastních rukou a žák/student, příp. zákonný zástupce nezletilého žáka (dále jen „adresát“), jej odmítne převzít anebo v případě, kdy se rozhodnutí nedostane do jeho rukou, bylo-li zasláno na adresu pro doručování, uvedenou v této přihlášce. Rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem, kdy jej adresát odmítne od držitele poštovní licence převzít. Nevyzvedne-li si adresát zásilku doručovanou držitelem poštovní licence do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o tomto uložení nedozvěděl.
 • Žákovi/studentovi může být v průběhu školního roku ukončeno umístění v domově, pokud zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student opakovaně neuhradil úplatu za ubytování nebo úplatu za školní stravování, k jehož odběru se přihlásil dle samostatné přihlášky, ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem domova jiný termín úhrady 

Informace o domově mládeže pro školní rok 2019-2020

Ubytování v DM se řídí vyhláškou MŠMT ČR č 108/2005 Sb. a vyhláškou MZd. č.108

Kapacita: 70 ubytovacích míst

Domov mládeže se nachází v historické budově v areálu školy.

Tel.: 317 723 571, 603 986 629

Personální obsazení DM:

vedoucí vychovatelka: Alena Pechancová

vychovatelé: Anna Petrašková, Nikola Špotáková, Mgr. Karel Stodolovský

Provoz DM:

neděle 16 hod – pátek 16 hod

Studenti VOŠ mohou být ubytováni i o víkendech a volných dnech 

Poplatky za ubytování studentů: 

1200,- Kč / měsíc

80,-Kč / 1 noc pro studenty naší školy

60,-Kč / 1 noc pro studenty ubytované v době praxe

Žáci ubytovaní v domově mládeže se musí celodenně stravovat ve školní jídelně. Poplatky za ubytování a stravování mohou být v průběhu roku měněny. 

Ubytování se platí současně se stravováním předem přes peněžní ústav převodem na účet naší školy. (Na začátku září se sráží částka za měsíc září, přibližně do 6.9.)

Vybavení:

Ložnice jsou 2, 3, a 2 x 4 lůžkové. V přízemí jsou ubytováni chlapci, v 1. patře dívky. Na každém podlaží jsou společná sociální zařízení a  kulturní místnost s televizí. V 1. patře je pro všechny ubytované kuchyňka s mikrovlnnou troubou, lednicí, vařičem a varnou konvicí. 

Volnočasové aktivity:

Ve svém volném čase mohou studenti navštěvovat veškerá sportovní a kulturní zařízení města Benešova a účastnit se akcí pořádaných školou a domovem mládeže.

Žákům nabízíme:

 • Využívat studijní a informační centrum v prostorách domova mládeže / knihovna, internet, počítače/
 • Ve vyhrazených hodinách sportovat v tělocvičně Bios, denně hrát stolní tenis
 • zapojit se do pěveckého, tanečního kroužku, kroužku ručních prací, zábavných her, vědomostních soutěží a dalších aktivit pořádaných domovem mládeže a školou. 

Doplňková činnost:

Ve zřizovací listině byla usnesením zastupitelství schválena doplňková činnost na hostinské služby. V rámci této činnosti poskytujeme ubytování pro veřejnost o prázdninách, víkendech a volných dnech. 

Nástup na DM:

Nástup na DM je v neděli 1. 9. 2019 od 16 hod. V 17 hod je informativní schůzka s rodiči a studenty.

Žák musí mít s sebou:

 • věci osobní potřeby
 • průkazku zdravotní pojišťovny
 • 2 visací zámky ke skříňkám,
 • 1x fotografii na osobní spis žáka (+ fota požadovaná školou),
 • boty na přezouvání,
 • potřebné finanční prostředky (peníze lze uložit na vychovatelně),
 • vlastní hrnek, příbor, talíř – pro potřebu na DM. Nádobí z jídelny je zakázáno nosit do prostor DM.

 Studenti mohou zdarma používat svůj fén, holící strojek, nabíječku na telefon a lampičku. Za každý další vlastní elektrospotřebiče se platí 50,- Kč/ ks. Za použití pračky a sušičky na DM se platí 50,- Kč. Všechny elektrospotřebiče používané studenty na DM budou v průběhu září zdarma zkontrolovány naším bezpečnostním technikem.

Nezkontrolované elektrospotřebiče nesmí být na DM používány. 

Opouštění domova mládeže: 

Během týdne mohou studenti opouštět DM pouze na základě písemné žádosti rodičů. Nepřítomnost studenta a odhlašování stravy provádí rodič týž den, kdy měl student na DM nastoupit. Pokud bude student pravidelně navštěvovat nějaký kroužek nebo mít pravidelně aktivitymimo DM, musí mít písemný souhlas rodičů. 

Při odjezdu domů:

Student odveze cenné elektrické přístroje, šperky, doklady a peníze, které nejsou uložené na vychovatelně. Student je nechává na domově mládeže na svoji vlastní zodpovědnost. 

V domově mládeže je zakázáno přechovávat zvířata, nelze uschovávat kola. Auta je možno parkovat ve školní zahradě.

 

 

 

 

 

Provozní řád a vnitřní řád domova mládeže

Provoní a vnitřní řád DM.pdf

 

Přiložené soubory