Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Pro studenty > Závěrečná zkouška 2023

Závěrečná zkouška 2023

V souladu s Opatřením obecné povahy – Závěrečné zkoušky, č.j. MSMT 3258/2021 – 1 ředitelka školy stanovila:

Harmonogram závěrečných zkoušek 2023

třída 3.FCZ

27. 5. 2O22 výchovná komise k závěrečným ročníkům UO – tříd 3.FCZ
30. 5. 2O22 klasifikační porada k závěrečným ročníkům UO – tříd 3.FCZ
30.5.-2.6. 2023 přípravný týden k závěrečným zkouškám
5. 6. 2023

písemné závěrečné zkoušky tříd 3.FCZ

6. 6. 2023

praktické závěrečné zkoušky třídy 3.F

7. - 8. 6. 2023

praktické závěrečné zkoušky třídy 3.CH

9. 6. 2023

praktické závěrečné zkoušky třídy 3.ZH

15. - 16. 6. 2023 ústní závěrečné zkoušky tříd 3.FCZ
26. 6. 2023 Slavnostní vyřazení absolventů učňovských oborů na zámku Jemniště

 

Předseda komise závěrečných zkoušek:  
Místopředseda :  
Třídní učitelka:  

 

Pozor - žádosti o komisionální zkoušky si můžete stáhnout zde: 

Model závěrečné zkoušky

Od roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015.

Příprava jednotných závěrečných zkoušek probíhala od roku 2005 postupně v rámci projektů, na něž přispíval Evropský sociální fond: Kvalita I, Nová závěrečná zkouška a Nová závěrečná zkouška 2. Od srpna 2014 zabezpečuje nové závěrečné zkoušky Národní ústav pro vzdělávání ve své hlavní činnosti, o financování se stará Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

více informací na http://www.nuv.cz

a  http://www.nuv.cz/t/legislativa

Základní informace o závěrečné zkoušce

Studium tříletých oborů vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou.

Závěrečná zkouška se skládá v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, z písemné zkoušky a ústní zkoušky a praktické zkoušky z odborného výcviku.

Žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání.

Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí.

V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise nebo nekoná závěrečnou zkoušku z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném zkušební komisí. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech předseda zkušební komise prominout. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou zkoušku.

Jednotlivé samostatně klasifikované zkoušky se konají v pořadí:

  • písemná zkouška - trvá nejdéle 240 minut
  • praktická zkouška z odborného výcviku - počet témat praktické zkoušky stanoví ředitel školy. Pokud ředitel školy stanoví více než jedno téma, žák si jedno téma vylosuje.
  • ústní zkouška - pro ústní zkoušku stanoví ředitel školy 25 - 30 témat zahrnujících současně oblast odborné způsobilosti a profesního uplatnění žáka, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá nejméně 15 minut a zkouška trvá nejdéle 15 minut. Je-li součástí tématu grafické nebo písemné řešení, může předseda zkušební komise prodloužit dobu přípravy až  o dalších 15 minut.

Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech stanovených ředitelem školy.