Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Staré stránky - promazat > COVID-19 > Přijímací řízení 2020/2021

Přijímací zkoušky do maturitních oborů pro školní rok 2020/2021

Aktuální informace k přijímacímu řízení do 1. ročníku střední školy pro školní rok 2020/2021 na VOŠ a SZeŠ Benešov

Všem uchazečům o studium na naší škole byl odeslán poštou do schránek zvací dopis k přijímacím zkouškám. K dopisu jsou přiložené organizační pokyny a čestné prohlášení. 

pozvanka prijimaci rizeni 2020.png

Důležité organizační pokyny k přijímací zkoušce v souvislosti s COVID-19:

ČAS:

 • začátek příjímací zkoušky: v 8:30 hodin;
 • uchazeči z rizikové skupiny - příchod: v 7:50 hodin;
 • ostatní uchazeči - příchod v souladu s časem uvedeným na pozvánce k přijímacímu řízení. 

VSTUP DO BUDOVY:

 • uchazeči vstupují do budovy školy jednotlivě, mají zakrytá ústa a nos, stojí ve 2 m rozestupech;
 • dbají pokynů zaměstnanců školy;
 • uchazečům bude v budově školy změřena teplota;
 • uchazeč při příchodu předloží POZVÁNKU a odevzdá vyplněné a podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (viz příloha);
 • uchazeč odchází do určené učebny;
 • vstup do budovy není povolen doprovázejícím osobám;
 • ve společných prostorách má uchazeč zakrytá ústa a nos (např. rouškou);
 • každý uchazeč bude mít s sebou sáček na uložení roušky.

UČEBNA:

 • uchazeč po příchodu do učebny použije dezinfekci na ruce;
 • dbá pokynů vyučujícího;
 • posadí se samostatné do lavice;
 • uchazeči z rizikových skupin se posadí nejdále ode dveří, pokud možno u oken (dbají pokynů vyučujícího);
 • uchazeči sedící v lavici nemusí mít zakrytý nos a ústa;
 • při sejmutí roušky si každý uchazeč ukládá roušku do sáčku;
 • uchazeč používá vlastní psací potřeby;
 • mezi jednotlivými zkouškami uchazeči dbají pokynů vyučujících;
 • po skončení zkoušky, co nejrychleji opustí budovu školy.

RIZIKOVÁ SKUPINA UCHAZEČŮ: 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  • při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  • při protinádorové léčbě,
  • po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

Do rizikové skupiny patří uchazeč, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2. až 8.) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

informaci o tom, zda uchazeč spadá do rizikové skupiny sdělí zákonný zástupce nejpozději do dne 28.5.2020 písemně na e-mail: e.storkova@zemsbn.cz  nebo telefonicky na telefon č.: 317 723 571 linka 30 - paní Štorkové.

Organizační pokyny a čestné prohlášení si můžete zde stáhnout:

Důležité termíny spojené s přijímacím řízením do 1. ročníků pro školní rok 2020/2021 na naší škole:

 • dne 8.6.2020 od 8:30 hodin proběhnou písemné testy z Českého jazyka a literatury a Matematiky;
 • dne 15.6.2020 CERMAT zpřístupní výsledky přijímacích testů;
 • dne 16.6.2020 v 18:00 hodin škola zveřejní na svých webových stránkách zemsbn.cz pod přidělenými kódy seznamy přijatých uchazečů do jednotlivých ŠVP;
 • do dne 23.6.2020 včetně je stanovena lhůta pro odevzdání zápisových lístků uchazečů přijatých ke studiu (lhůta 5 pracovních dní)
  • u zápisových lístků zaslaných poštou je rozhodné datum odeslání zásilky;
  • možno doručit osobně do sekretariátu školy v pracovní dny od 8:00-16:00 hodin.

U uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijatí z důvodu naplnění kapacity oboru, lze podat Žádost o vydání nového rozhodnutí do 3 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno (formulář bude přiložen k rozhodnutí o nepřijetí).

Po vydání nového rozhodnutí o přijetí je uchazeč povinen doručit zápisový lístek do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí o přijetí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy od 1.9.2020.

Obsah a forma přijímací zkoušky.

Obsah i forma přijímací zkoušky jsou zachovány. Jednotná přijímací zkouška se skládá, stejně jako podle stávající právní úpravy, z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Počet termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek.

Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním kole uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí). Zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu.

Vyhodnocování přijímací zkoušky v případech, kdy je její součástí jednotná přijímací zkouška – obory zakončené maturitní zkouškou.

Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje, stejně jako doposud, Cermat. Ředitelka školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

U uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijatí z důvodu naplnění kapacity oboru, lze podat Žádost o vydání nového rozhodnutí do 3 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno (formulář bude přiložen k rozhodnutí o nepřijetí). Po vydání nového rozhodnutí o přijetí je uchazeč povinen doručit zápisový lístek do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí o přijetí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy od 1.9.2020.

Přijímací řízení 2020/2021 - učební obory

Aktuální informace k výsledkům přijímacího řízení, kde se nekoná jednotná přijímací zkouška.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/21, v oborech kde se nekoná jednotná přijímací zkouška, budou formou seznamů přijatých uchazečů dle registračních čísel do jednotlivých oborů zveřejněny dne 20.4.2020 v 10.00 hodin na webových stránkách školy.

Seznam přijatých uchazečů - učební obory naleznete na: 

Seznam přijatých uchazečů - učební obory

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou.

Vyhodnocování přijímacího řízení v případech, kdy není její součástí jednotná přijímací zkouška – obory zakončené závěrečnou zkouškou.

V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška, zveřejní ředitelka školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení, nejpozději však do 8 kalendářních dnů po dni pro konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

Od konce této 8denní lhůty pak uchazečům běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku (a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam a výsledky dříve).

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

S případnými dotazy se obraťte na ředitelku školy PaedDr.Bc.Ivanu Dobešovou

E mail: dobesova@zemsbn.cz