Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Domů > Staré stránky - promazat > Přijímací řízení SŠ > Maturitní obory - střední škola > Obecné informace k přijímacímu řízení - střední škola

Obecné informace k přijímacímu řízení - střední škola

 

Přijímací zkoušky do maturitních oborů pro školní rok 2020/2021

 

Aktuální informace k přijímacímu řízení               do 1. ročníku střední školy pro školní rok 2020/2021 na VOŠ a SZeŠ Benešov

Všem uchazečům o studium na naší škole byl odeslán poštou do schránek zvací dopis k přijímacím zkouškám. K dopisu jsou přiložené organizační pokyny a čestné prohlášení. 

pozvanka prijimaci rizeni 2020.png

Důležité organizační pokyny k přijimací zkoušce v souvislosti s COVID-19:

ČAS:

 • začátek příjímací zkoušky: v 8:30 hodin;
 • uchazeči z rizikové skupiny - příchod: v 7:50 hodin;
 • ostatní uchazeči - příchod v souladu s časem uvedeným na pozvánce k přijímacímu řízení. 

VSTUP DO BUDOVY:

 • uchazeči vstupují do budovy školy jednotlivě, mají zakrytá ústa a nos, stojí ve 2 m rozestupech;
 • dbají pokynů zaměstnanců školy;
 • uchazečům bude v budově školy změřena teplota;
 • uchazeč při příchodu předloží POZVÁNKU a odevzdá vyplněné a podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (viz příloha);
 • uchazeč odchází do určené učebny;
 • vstup do budovy není povolen doprovázejícím osobám;
 • ve společných prostorách má uchazeč zakrytá ústa a nos (např. rouškou);
 • každý uchazeč bude mít s sebou sáček na uložení roušky.

 UČEBNA:

 • uchazeč po příchodu do učebny použije dezinfekci na ruce;
 • dbá pokynů vyučujícího;
 • posadí se samostatné do lavice;
 • uchazeči z rizikových skupin se posadí nejdále ode dveří, pokud možno u oken (dbají pokynů vyučujícího);
 • uchazeči sedící v lavici nemusí mít zakrytý nos a ústa;
 • při sejmutí roušky si každý uchazeč ukládá roušku do sáčku;
 • uchazeč používá vlastní psací potřeby;
 • mezi jednotlivými zkouškami uchazeči dbají pokynů vyučujících;
 • po skončení zkoušky, co nejrychleji opustí budovu školy.

 RIZIKOVÁ SKUPINA UCHAZEČŮ: 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  • při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  • při protinádorové léčbě,
  • po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Do rizikové skupiny patří uchazeč, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2. až 8.) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. 

informaci o tom, zda uchazeč spadá do rizikové skupiny sdělí zákonný zástupce nejpozději do dne 28.5.2020 písemně na e-mail: e.storkova@zemsbn.cz nebo telefonicky na telefon č.: 317 723 571 linka 30 - paní Štorkové.

Organizační pokyny a čestné prohlášení si můžete zde stáhnout:

 

Důležité termíny spojené s přijímacím řízením do 1. ročníků pro školní rok 2020/2021 na naší škole: 

 • dne 8.6.2020 od 8:30 hodin proběhnou písemné testy z Českého jazyka a literatury a Matematiky;
 • dne 15.6.2020 CERMAT zpřístupní výsledky přijímacích testů;
 • dne 16.6.2020 v 18:00 hodin škola zveřejní na svých webových stránkách zemsbn.cz pod přidělenými kódy seznamy přijatých uchazečů do jednotlivých ŠVP;
 • do dne 23.6.2020 včetně je stanovena lhůta pro odevzdání zápisových lístků uchazečů přijatých ke studiu (lhůta 5 pracovních dní)
  • u zápisových lístků zaslaných poštou je rozhodné datum odeslání zásilky;
  • možno doručit osobně do sekretariátu školy v pracovní dny od 8:00-16:00 hodin.

U uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijatí z důvodu naplnění kapacity oboru, lze podat Žádost o vydání nového rozhodnutí do 3 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno (formulář bude přiložen k rozhodnutí o nepřijetí).

Po vydání nového rozhodnutí o přijetí je uchazeč povinen doručit zápisový lístek do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí o přijetí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy od 1.9.2020.

Obsah a forma přijímací zkoušky.

Obsah i forma přijímací zkoušky jsou zachovány. Jednotná přijímací zkouška se skládá, stejně jako podle stávající právní úpravy, z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Počet termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek.

Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním kole uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí). Zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu.

Vyhodnocování přijímací zkoušky v případech, kdy je její součástí jednotná přijímací zkouška – obory zakončené maturitní zkouškou.

Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje, stejně jako doposud, Cermat. Ředitelka školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

U uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijatí z důvodu naplnění kapacity oboru, lze podat Žádost o vydání nového rozhodnutí do 3 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno (formulář bude přiložen k rozhodnutí o nepřijetí). Po vydání nového rozhodnutí o přijetí je uchazeč povinen doručit zápisový lístek do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí o přijetí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy od 1.9.2020.

 

Základní informace

Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny čtyři maturitní obory:

Agropodnikání   (41-41-M/01) se zaměřeními:  

ŠVP Podnikání v zemědělství

ŠVP Chov koní a jezdectví

ŠVP Mechanizace v zemědělství

ŠVP Ekonomika a podnikání

 

Veterinářství   (43-41-M/01) se zaměřeními:  

ŠVP Veterinární technik

 ŠVP PET specialista                                                 

 

Zahradnictví   (41-44-M/01) se zaměřeními: 

ŠVP Tvorba a údržba zahrad

ŠVP Údržba golfových hřišť

 

Přírodovědné lyceum   (78-42-M/05) se zaměřením:

ŠVP Věda a výzkum

 

Pro školní rok 2020/2021 přijímáme do 1. ročníků 120 žáků.

 

Přihlášení                                                                            

Přihláška se podává na tiskopisu, který najdete na webu MŠMT, včetně podrobných informací o přijímacím řízení 

http://www.msmt.cz/file/51624/

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdá řediteli školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2020. Přihlášku lze zaslat poštou na adresu: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131, 256 01 Benešov nebo odevzdat osobně v sekretariátu školy.

Po tomto termínu obdrží každý uchazeč písemné informace o přijímacím řízení. Současně mu bude přiděleno registrační číslo, pod nímž bude po celou dobu přijímacího řízení evidován.

Na přihlášce musí být uvedena emailová adresa zákonné zástupce. Pozvánka od Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) k vykonání přijímacích testů bude doručena na tuto adresu.

Do přihlášky nezapomeňte uvést mimo kódu a názvu oboru i název Školního vzdělávacího programu (ŠVP).

V případě podání přihlášky na dva obory vzdělání na naší škole nebo různé ŠVP v rámci jednoho oboru uvede uchazeč pořadí oborů (ŠVP) podle svého zájmu.

Pro všechny obory tvoří povinnou součást přihlášky i potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti. Jedná se o potvrzení lékaře na přihlášce (§59 Školského zákona) dle Nařízení vlády č. 211/2010, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí přihlášky je i případné vyjádření školského poradenského zařízení pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami. Toto vyjádření stanoví, jaké podmínky odpovídající jeho potřebám jsou vhodné při přijímacích zkouškách.

https://www.cermat.cz/prihlasky-na-sl-1404035556.html

Přijímací zkoušky

V rámci přijímacího řízení vykoná žák testy z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura.

Mimořádný termín přijímacích zkoušek pro čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou je stanoven na:

PONDĚLÍ 8. ČERVNA 2020 od 8:30 hod

 

Náhradní termín k mimořádnému termínu se bude konat pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání s maturitní zkouškou 23. června 2020.

Ilustrační didaktické testy z Českého jazyka a literatury a Matematiky budou počátkem února 2020 zveřejněny na webových stránkách Centra – www.cermat.cz nebo www.novamaturita.cz.

Ke zkouškám je potřeba přinést rodný list, pozvánku k přijímací zkoušce, propisovací tužku (včetně náhradní), rýsovací potřeby (obyčejná tužka, guma, trojúhelník, pravítko, kružítko). Není dovoleno používat kalkulačky či jakoukoliv literaturu. Žáci u sebe nesmí mít zapnutý mobilní telefon, notebook či tablet.

V průběhu přijímacího řízení se bude konat informativní schůzka zákonných zástupců uchazečů o průběhu studia. Termín schůzky bude všem uchazečům oznámen písemně a zveřejněn na internetových stránkách školy (www.zemsbn.cz).

 

Kritéria přijímacího řízení

 • Prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku ZŠ
 • Zohledněny budou rovněž známky z profilových předmětů dle jednotlivých oborů
 • Výsledek přijímací zkoušky – písemný test z českého jazyka a literatury a z matematiky
 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání
 • V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí výsledek přijímací zkoušky.

 

Kritéria pro přijetí do jednotlivých oborů budou zveřejněna na webových stránkách školy www.zemsbn.cz do 31. ledna 2020.

 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

Uchazeči budou hodnoceni na základě:

 • Výsledků přijímací zkoušky – váha 60% (dosažené výsledky se převedou na body)
 • Prospěch za 1. a  2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ a známky z profilových předmětů – váha 40% (průměr a známky z profilových předmětů budou převedeny na body)

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace.

Podle výsledků dosažených uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitelka školy jejich pořadí. Seznam přijatých uchazečů v prvním kole bude zveřejněn na internetových stránkách školy a ve vestibulu školy. Rozhodnutí o přijetí ke studiu nebude zasíláno poštou. Písemná rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou v prvním kole odeslána zákonným zástupcům uchazečů dopisem určeným do vlastních rukou.

Přijetí ke studiu

Uchazeč, který úspěšně vykoná přijímací zkoušky, vyplní po zveřejnění výsledků Zápisový lístek, který obdržel na ZŠ, s názvem školy, oboru a ŠVP. Tento lístek pak odevzdá osobně ve škole nebo ho odešle poštou a to do 5 pracovních dnů (tzn. do 23.6.2020 včetně) ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (tedy oznámení o přijetí). Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem lhůty účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.