Horní menu

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Domů > Pro studenty > Maturitní zkouška 2023

Maturitní zkouška 2023

Zde naleznete veškeré aktuální informace týkající se harmonogramu a podmínek maturitních zkoušek.

 

V souladu s Opatřením obecné povahy – Maturitní zkoušky, č.j. MSMT 3267/2021 – 1 ředitelka školy stanovila

Harmonogram maturitních zkoušek 2022/2023

 do 1.12.2022 nejzazší termín pro podává přihlášky žáka k maturitní zkoušce v jarním termínu 
 15.2.2023 odevzdání maturitní práce
 31. 3. 2023 odevzdání vlastního seznamu literárních děl
 18. 4. 2023 písemné práce společné státní části maturitní zkoušky ČJL
 20. 4. 2023 písemné práce společné státní části maturitní zkoušky AJ
 21. 4. 2023 výchovná komise k závěrečným ročníkům SŠ 
 24. 4. 2023 klasifikační porada k závěrečným ročníkům SŠ  
 28.4.2023 Vyhodnocení nejlepšího žáka 4. ročníků a vydání vysvědčení třídám 4.AE, 4.LT a 4.VP
 2. - 5. 5. 2023 

didaktické testy společné státní části maturitní zkoušky                                

 9. - 12. 5. 2023

Výuka praxe k maturitní zkoušce - třídy 4.AGZ

 9.-15.5.2023

Přípravný maturitní týden - 4.PL

 16.- 17.5.2023 maturitní zkouška třídy 4.PL
 22.-23.5.2023

Výuka předmětů k ústní maturitní zkoušce - třída 4.AE

 24. - 30. 5. 2023

Přípravný maturitní týden - 4.GZ

 9.-12-5.2023

Výuka předmětů k ústní maturitní zkoušce - třídy 4.VT, 4.VP

 15.-19.5.2023

Přípravný maturitní týden - 4.VT, 4.VP

15.-19.5.2023 Praktické maturitní zkoušky třídy 4.AgZ
 31.5.-2.6.2023 ústní maturitní zkouška tříd 4.AE
 1.-9.6.2023 praktická maturitní zkouška tříd 4.VT, 4.VP
 22.-26.5.2023

ústní maturitní zkouška tříd 4.VT, 4.VP

  

  

Termíny pro podzimní maturitní zkoušky 

  didaktické testy společné státní části MZ
  praktické a ústní maturitní zkoušky

 Pozor - žádosti o komisionální zkoušky si můžete stáhnout zde: 

 

Model maturitní zkoušky pro rok 2023

 Maturitní zkouška se ve školním roce 2022/2023 se skládá ze dvou částí:

 • společné (státní)
 • profilové (školní)

Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitním vysvědčením, jestliže úspěšně vykoná společnou i profilovou část maturitní zkoušky.

A) Společná část maturitní zkoušky:

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk
 • matematika

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky (matematiky nebo cizího jazyka)

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem.

 

Zkoušky společné části MZ konané formou didaktického testu, vyjma zkoušky z českého jazyka a literatury, se konají podle schválených katalogů požadavků zkoušek společné části konaných po 1. lednu 2016. Didaktický test z českého jazyka a literatury se koná podle katalogu schváleného pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury konanou po 1.lednu 2018. Katalogy jsou zveřejněny na webových stránkách MŠMT  http://www.msmt.cz/file/33527  a  http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-maturita/katalog-pozadavku

B) Profilová část maturitní zkoušky:

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 - 3 povinných zkoušek. Počet dalších povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací program.

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

V případě, žák některou část zkoušky nevykoná úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.

Český jazyka a literatura

 • ústní zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím vylosovaného pracovního listu. Žák losuje ze seznamu literárních děl žáka (20 děl). Neodevzdá-li tento seznam do 31.3.2023, losuje ze školního seznamu literárních děl (60 děl). Délka ústní zkoušky max. 15 minut, čas na přípravu 15 minut.
 • písemná práce - probíhá výběrem 1 tématu z 5 zadání (jednotné zadání pro všechny maturitní obory), rozsah textu min. 250 slov, délka konání max. 115 minut, s možností použít Pravidla českého pravopisu.

Cizí jazyk

 • ústní zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím vylosovaného pracovního listu, ze 20 témat, součástí je zadání ověřující znalost odborné terminologie. Délka ústní zkoušky max. 15 minut, čas na přípravu 15 minut
 • písemná práce se skládá ze dvou částí, první část v délce 130-160 slov a druhá část v délce 70-90 slov, čas na vypracování je 100 minut včetně času na volbu zadání. Žák si může vybírat ze dvou zadání a má možnost použít překladový slovník.  

Odborné předměty

Žáky losuje ze 20 - 30 témat, zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru, nejdéle 15 minut.

Nepovinné předměty – možno vybrat 2 předměty

 1.      Biologie (v profilové části)
 2.      Chemie (v profilové části)
 3.      Informatika (v profilové části)
 4.      Cizí jazyk – nepovinná zkouška společné části MZ - jen takový, který si žák může zvolit i v profilové části
 5.      Matematika - nepovinná zkouška společné části
 6.      Matematika rozšiřující - nepovinná zkouška společné části

Žáci se přihlašují k MZ, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním přihlášky řediteli školy, nejdéle do 1. prosince 2022 pro jarní zkušební období a do 15. června 2023 pro podzimní zkušební období 2023.

Bližší podrobnosti ke zkouškám podají a konzultaci poskytnou:

Konzultační hodiny pro jednotlivé předměty a vyučující nejsou, vzhledem k pohyblivému rozvrhu, pevně stanoveny. 

V případě zájmu o konzultaci kontaktujte daného pedagoga pro domluvení termínu konzultace. 

 

Český jazyk a literatura

 • Mgr. Ladislava Hanibalová
 • Mgr. Pavlína Pertlíková
 • Mgr. Lucie Jircová
 • Mgr. Dalibor Houška

Anglický jazyk

 • Ing. Pavel Bořil
 • Mgr. Iva Časarová
 • Ing. Jana Šrámková
 • RNDr. Hana Pallová

Matematika

 • Mgr. Evžen Jiroušek
 • Mgr. Radka Šedivá
 • + vyučující odborných maturitních předmětů (viz. maturitní okruhy)

TÉMATA POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY 2023

Témata z odborných maturitních předmětů:

Obor 41-41-M/01 Agropodnikání

Obor 41-44-M/01 Zahradnictví

 

Obor 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

Součástí maturitní zkoušky z mikrobiologie je zkouška z ICT, která může být nahrazena libovolnými čtyřmi vybranými moduly ECDL.  Žák prokáže splnění modulů certifikátem ECDL nejpozději do 31. 3. 2023. Více informací o ECDL certifikaci naleznete zde: https://www.zemsbn.cz/ecdl

Obor 43-41-M/01 Veterinářství

 

Podrobnosti ohledně maturitních zkoušek na:

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska