Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Studentům > Info - COVID 19

Info - COVID 19

 

Pokyny pro studenty závěrečných ročníků - návrat 11.5.2020

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škol, Benešov

Mendelova 131, 256 01 Benešov

 

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ STŘEDNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRO OBDOBÍ PŘÍPRAVY NA MATURITNÍ A ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU A ABSOLUTORIUM V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Pokyny pro žáky a studenty

 • Při cestě do školy a ze školy mají žáci zakrytá ústa a nos rouškou nebo jinými ochrannými prostředky (ústenka, šál apod.) a dodržují odstupy 2 metry, v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Rovněž před školou a při vstupu do školy se žáci neshromažďují, dodržují odstupy 2 metry a mají zakrytá ústa a nos.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Do budovy školy vstupují žáci po vyzvání, jednotlivě. Na počátku každého jednotlivého týdne předloží Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění ( viz příloha tohoto dokumentu), podepsané zletilým žákem nebo zákonným zástupcem u nezletilých žáků. Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
 • Žáci podstoupí měření tělesné teploty, poté se neprodleně odeberou do přidělené učebny (bez použití šatny).
 • Všichni žáci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky (lépe 3) a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zletilého žáka a nebo zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.
 • V budově školy se žáci pohybují v nutných případech, ve 2 metrových rozestupech.
 • Neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.              
 • Při realizaci praktického vyučování je nutné dodržovat také zvýšené hygienické podmínky aktuálně stanovené pro provoz jednotlivých pracovišť.
 • V případě, že žák patří do rizikové skupiny (osobně naplňuje alespoň jeden z bodů 2 – 8 z Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti), se doporučuje, aby zákonní zástupci (popřípadě zletilý žák) zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud žák či student vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti. Škola kontaktuje zákonné zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. U zletilého žáka či studenta škola neprodleně informuje rodinného příslušníka, aby si žáka či studenta vyzvedl. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

 

Pokyny pro studenty VOŠ

 • Pro studenty VOŠ přicházející do školy na výuku, zkoušku či konzultaci platí všechna výše uvedená pravidla. Rovněž po příchodu do školy podstupují studenti měření tělesné teploty a předkládají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

Pravidla pro poskytování stravování ve školní jídelně

 • Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.       Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
 • Strávníci si sami jídlo ani pití nenabírají a neberou si ani příbory. Jídlo, nápoje i příbory vydává výhradně personál školní jídelny.

 

V Benešově 5.5.2020                                                           PaedDr. Bc. Ivana Dobešová

                                                                                            ředitelka VOŠ a SZeŠ Benešov

 

příloha_čestné_prohlášení COVID-19.pdf

Pokyny pro žáky od 11_5_2020.png

Pokyny pro ubytování v DM od 11.5.2020

Od 11.5.2020, respektive od 10.5.2020 se mohou v domově mládeže ubytovat pouze studenti závěrečných ročníků, kteří se vrací k prezenční výuce od 11.5.2020 

Ostatní žáci a studenti budou mít, dle individuální potřeby, umožněné ubytování v pozdějším termínu! 

Domov mládeže při VOŠ a SZeŠ Benešov, Mendelova 131, 256 01 Benešov

Pokyny pro ubytované v domově mládeže v období do konce školního roku 2019/2020

Domov mládeže bude v provozu od 10.5.2020 od 16 hodin.  Při vstupu na DM zletilý žák či student podepisuje čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění. Nezletilý žák přiveze toto prohlášení podepsané od zákonného zástupce /viz příloha/. Při příjezdu na DM bude měřena teplota.

Pravidla provozu domova mládeže :

 • Vstup do DM je umožněn pouze ubytovaným žákům či studentům, nikoliv rodičům či návštěvám.
 • Všichni žáci i zaměstnanci DM nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák musí mít 3 roušky na den, starat se o jejich čistotu a dezinfekci. Současně je potřeba mít sáček na uložení roušek. Textilní roušky lze varem dezinfikovat pouze ve vlastních nádobách a to ve stanovené době vychovatelem. S rozpisem budou žáci seznámeni při příjezdu na DM.
 • Místo vyhrazené pro dezinfekci roušek s návodem, jak postupovat při desinfekci, je klubovna DM.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zletilého žáka nebo zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem ukončení ubytování žáka v DM.
 • Rozestupy v prostorách DM budou 2 m /minimálně 1,5 metru/.
 • Společenské místnosti budou uzavřeny po dobu epidemiologických opatření.
 • Sprchování ve společných sprchách bude možné podle rozpisu s časovými intervaly 30 minut. Žák bude s rozpisem seznámen při příjezdu na DM. Harmonogram sprchování bude nastaven tak, aby byla dodržena epidemiologická opatření.
 • Pro případné objevení podezření z onemocnění COVOD 19 v průběhu provozu bude vyhrazen pokoj pro karanténu, vybavený podle hygienických požadavků.
 • Prostředky na dezinfikování rukou budou na záchodech, v umývárnách DM a chodbách DM.
 • Před znovuotevřením DM budou všechny pokoje a společné prostory důkladně uklizeny a vydezinfikovány.

Pokoje:

 • Na každém pokoji bude ubytován pouze jeden žák. Návštěvy jsou zakázány.
 • Každý pokoj bude vybaven nádobou s desinfekcí a jednorázovými papírovými ubrousky.
 • Na pokoji se nevyžaduje nošení roušky. Po sejmutí ji žák vloží do sáčku.
 • Žák či student neprodleně po přezutí použije dezinfekci rukou. Doporučuje se předchozí umytí rukou mýdlem a teplou vodou.
 • Žák či student bude často větrat pokoj /zásadní preventivní faktor/.

Rámcová pravidla pro stravování žáků DM:

 • Snídaně a večeře: formou balíčků, vydává vychovatel včetně čistých příborů.
 • Obědy: školní jídelna. Obědy budou vydávány podle harmonogramu výuky, v čase, který žáci striktně dodržují. Strávníci si sami jídlo, pití ani příbory neberou.
 • Žáci a studenti budou rozděleni na skupiny a vstupují do jídelny v rozestupu 2 metrů.
 • Rouška se odkládá pouze při samostatné konzumaci jídla v jídelně.
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce a použije dezinfekci. Dezinfekce a jednorázové papírové ubrousky budou umístěny před vstupem do jídelny.

Při podezření na možné příznaky COVID 19:

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID 19 /horečka, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest/, nesmí do domova mládeže vstoupit.
 • Pokud žák či student vykazuje některý z možných příznaků COVID 19, je umístěn do karantény na předem připravený pokoj a vychovatel kontaktuje rodiče k okamžitému vyzvednutí žáka či studenta. O podezření na nákazu informuje službu konající vychovatel spádovou hygienickou stanici a vedení školy.

 

V Benešově dne 6.5.2020

příloha_čestné_prohlášení COVID-19.pdf

 

 

 

 

 

Aktuality