Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Uchazečům > Přijímací řízení SŠ > Učební obory > Obecné informace k přijímacímu řízení - učební obory

Obecné informace k přijímacímu řízení - učební obory

 

Přijímací zkoušky do učebních oborů pro školní rok 2019/2020

 

Základní informace

Ve školním roce 2018/2019 budou otevřeny tři učební obory:

41-51-H/01   Zemědělec – farmář

41-53-H/02   Jezdec a chovatel koní

41-52-H/01   Zahradník

 

Přihlášení                                                                            

Přihláška se podává na tiskopisu, který najdete na webu MŠMT.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdá řediteli školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2019. Přihlášku lze zaslat poštou na adresu: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131, 256 01 Benešov nebo odevzdat osobně v sekretariátu školy.

Po tomto termínu obdrží každý uchazeč písemné informace o přijímacím řízení. Současně mu bude přiděleno registrační číslo, pod nímž bude po celou dobu přijímacího řízení evidován.

Pro všechny obory tvoří povinnou součást přihlášky i potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti. Jedná se o potvrzení lékaře na přihlášce (§59 Školského zákona) dle Nařízení vlády č. 211/2010, ve znění pozdějších předpisů.

http://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-sl-1404035400.html

 

Přijímací zkoušky

U těchto oborů nebudou žáci konat přijímací zkoušku.

Kritéria přijímacího řízení

  • Prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku ZŠ

 

  • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání

 

Kritéria pro přijetí do jednotlivých oborů budou zveřejněna na webových stránkách školy www.zemsbn.cz do 31. ledna 2018.

 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

Uchazeči budou hodnoceni na základě prospěchu za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

Podle výsledků dosažených uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitelka školy jejich pořadí. Seznam přijatých uchazečů v prvním kole bude zveřejněn na internetových stránkách školy a ve vestibulu školy. Rozhodnutí o přijetí ke studiu nebude zasíláno poštou. Písemná rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou v prvním kole odeslána zákonným zástupcům uchazečů dopisem určeným do vlastních rukou.

Proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může zákonný zástupce uchazeče podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, podáním učiněným u ředitelky VOŠ a SZeŠ Benešov. Podle §82, odstavce 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění musí odvolání obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

 

Přijetí ke studiu

Uchazeč, který bude přijat, vyplní po zveřejnění výsledků Zápisový lístek, který obdržel na ZŠ, s názvem školy a oboru. Tento lístek pak odevzdá osobně ve škole nebo ho odešle poštou a to do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (tedy oznámení o přijetí). Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem lhůty účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.