Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Uchazečům > Přijímací řízení SŠ > Maturitní obory - střední škola > Obecné informace k přijímacímu řízení - střední škola

Obecné informace k přijímacímu řízení - střední škola

 

Přijímací zkoušky do maturitních oborů pro školní rok 2020/2021

 

Aktuální informace k přijímacímu řízení               do 1. ročníku střední školy pro školní rok 2020/2021 na VOŠ a SZeŠ Benešov

Vyhlášení jednotné přijímací zkoušky.

Jednotná přijímací zkouška proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo. Termín konání jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Obsah a forma přijímací zkoušky.

Obsah i forma přijímací zkoušky jsou zachovány. Jednotná přijímací zkouška se skládá, stejně jako podle stávající právní úpravy, z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Počet termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek.

Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním kole uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí). Zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu.

Vyhodnocování přijímací zkoušky v případech, kdy je její součástí jednotná přijímací zkouška – obory zakončené maturitní zkouškou.

Jednotnou přijímací zkoušku vyhodnocuje, stejně jako doposud, Cermat. Ředitelka školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

Vyhodnocování přijímacího řízení v případech, kdy není její součástí jednotná přijímací zkouška – obory zakončené závěrečnou zkouškou.

V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška, zveřejní ředitelka školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení, nejpozději však do 8 kalendářních dnů po dni pro konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

Od konce této 8denní lhůty pak uchazečům běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku (a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam a výsledky dříve).

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

S případnými dotazy se obraťte na ředitelku školy PaedDr.Bc.Ivanu Dobešovou

E mail: dobesova@zemsbn.cz

Základní informace

Ve školním roce 2020/2021 budou otevřeny čtyři maturitní obory:

Agropodnikání   (41-41-M/01) se zaměřeními:  

ŠVP Podnikání v zemědělství

ŠVP Chov koní a jezdectví

ŠVP Mechanizace v zemědělství

ŠVP Ekonomika a podnikání

 

Veterinářství   (43-41-M/01) se zaměřeními:  

ŠVP Veterinární technik

 ŠVP PET specialista                                                 

 

Zahradnictví   (41-44-M/01) se zaměřeními: 

ŠVP Tvorba a údržba zahrad

ŠVP Údržba golfových hřišť

 

Přírodovědné lyceum   (78-42-M/05) se zaměřením:

ŠVP Věda a výzkum

 

Pro školní rok 2020/2021 přijímáme do 1. ročníků 120 žáků.

 

Přihlášení                                                                            

Přihláška se podává na tiskopisu, který najdete na webu MŠMT, včetně podrobných informací o přijímacím řízení 

http://www.msmt.cz/file/51624/

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdá řediteli školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2020. Přihlášku lze zaslat poštou na adresu: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131, 256 01 Benešov nebo odevzdat osobně v sekretariátu školy.

Po tomto termínu obdrží každý uchazeč písemné informace o přijímacím řízení. Současně mu bude přiděleno registrační číslo, pod nímž bude po celou dobu přijímacího řízení evidován.

Na přihlášce musí být uvedena emailová adresa zákonné zástupce. Pozvánka od Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) k vykonání přijímacích testů bude doručena na tuto adresu.

Do přihlášky nezapomeňte uvést mimo kódu a názvu oboru i název Školního vzdělávacího programu (ŠVP).

V případě podání přihlášky na dva obory vzdělání na naší škole nebo různé ŠVP v rámci jednoho oboru uvede uchazeč pořadí oborů (ŠVP) podle svého zájmu.

Pro všechny obory tvoří povinnou součást přihlášky i potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti. Jedná se o potvrzení lékaře na přihlášce (§59 Školského zákona) dle Nařízení vlády č. 211/2010, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí přihlášky je i případné vyjádření školského poradenského zařízení pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami. Toto vyjádření stanoví, jaké podmínky odpovídající jeho potřebám jsou vhodné při přijímacích zkouškách.

https://www.cermat.cz/prihlasky-na-sl-1404035556.html

Přijímací zkoušky

V rámci přijímacího řízení vykoná žák testy z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura. Řádné termíny pro čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou:

1. termín: úterý 14. dubna 2020

2. termín: středa 15. dubna 2020

Náhradní termín k prvnímu řádnému termínu se bude konat pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání s maturitní zkouškou 13. května 2020 a k druhému řádnému termínu pak 14. května 2020.

Ilustrační didaktické testy z Českého jazyka a literatury a Matematiky budou počátkem února 2020 zveřejněny na webových stránkách Centra – www.cermat.cz nebo www.novamaturita.cz.

Ke zkouškám je potřeba přinést rodný list, pozvánku k přijímací zkoušce, propisovací tužku (včetně náhradní), rýsovací potřeby (obyčejná tužka, guma, trojúhelník, pravítko, kružítko). Není dovoleno používat kalkulačky či jakoukoliv literaturu. Žáci u sebe nesmí mít zapnutý mobilní telefon, notebook či tablet.

V průběhu přijímacího řízení se bude konat informativní schůzka zákonných zástupců uchazečů o průběhu studia. Termín schůzky bude všem uchazečům oznámen písemně a zveřejněn na internetových stránkách školy (www.zemsbn.cz).

 

Kritéria přijímacího řízení

  • Prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku ZŠ
  • Zohledněny budou rovněž známky z profilových předmětů dle jednotlivých oborů
  • Výsledek přijímací zkoušky – písemný test z českého jazyka a literatury a z matematiky
  • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání
  • V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí výsledek přijímací zkoušky.

 

Kritéria pro přijetí do jednotlivých oborů budou zveřejněna na webových stránkách školy www.zemsbn.cz do 31. ledna 2020.

 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

Uchazeči budou hodnoceni na základě:

  • Výsledků přijímací zkoušky – váha 60% (dosažené výsledky se převedou na body)
  • Prospěch za 1. a  2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ a známky z profilových předmětů – váha 40% (průměr a známky z profilových předmětů budou převedeny na body)

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace.

Podle výsledků dosažených uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitelka školy jejich pořadí. Seznam přijatých uchazečů v prvním kole bude zveřejněn na internetových stránkách školy a ve vestibulu školy. Rozhodnutí o přijetí ke studiu nebude zasíláno poštou. Písemná rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou v prvním kole odeslána zákonným zástupcům uchazečů dopisem určeným do vlastních rukou.

Proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může zákonný zástupce uchazeče podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, podáním učiněným u ředitelky VOŠ a SZeŠ Benešov. Podle §82, odstavce 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění musí odvolání obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

 

Přijetí ke studiu

Uchazeč, který úspěšně vykoná přijímací zkoušky, vyplní po zveřejnění výsledků Zápisový lístek, který obdržel na ZŠ, s názvem školy, oboru a ŠVP. Tento lístek pak odevzdá osobně ve škole nebo ho odešle poštou a to do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (tedy oznámení o přijetí). Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem lhůty účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.